Sta­bilt traust på Kons­mo

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØID­NE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no

Aud­ne­dals hjørne­steins­be­drift har øken­de om­set­ning igjen, men pres­set inn­tje­ning.

Den er som et traust, li­te kon­junk­tur­baro­me­ter i seg selv, Kons­mo Fab­rik­ker AS – Aud­ne­dals su­ve­rent vik­tigs­te ar­beids­gi­ver i privat sek­tor, og en av de vik­tigs­te i hele ind­re Vest-ag­der.

I 2002 pas­ser­te om­set­nin­gen for førs­te gang 200 mil­lio­ner kro­ner. Al­le­re­de fire år etter run­det den 300 mill. med god mar­gin, for så å kul­mi­ne­re (fore­lø­pig?) med 392 mil­lio­ner kro­ner i 2007. Året etter, fi­nans­krise­året 2008, snud­de pi­le­ne ned­over, og i 2009 var det til­ba­ke til topp­linje­tall som be­gyn­te på 2. Så ble 300-mil­lio­ners­gren­sen brutt på nytt i 2012.

Si­den har det gått jevnt opp­over igjen, til 353 mill. i 2016.

NØKTERNT GODE UTSIKTER

At det fort­set­ter vi­de­re i sam­me ret­ning, er ikke uten­ke­lig. For som det he­ter i 2016-be­ret­nin­gen fra et mann­sterkt sty­re le­det av Mag­ne Jor­dan­ger: «Ba­sert på den ordre­re­ser­ve og mar­keds­po­si­sjon sel­ska­pet har i dag, vur­de­res frem­ti­dig ut­vik­ling fort­satt som nøkternt god. Det bud­sjet­te­res med ak­ti­vi­tet i 2017 over 2016nivå».

– Far­ten økte på tam­pen av 2016 og vi dro den vi­de­re med oss inn i 2017, kom­men­te­rer ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Frank He­stås.

For øv­rig: Når det ly­der «nøkternt» fra Kons­mo Fab­rik­ker, så er det nøkternt. Det vi­ser lang er­fa­ring.

Kons­mo Fab­rik­ker er nok mest kjent for sine pre­fab­rik­ker­te ene­bo­li­ger, som kan be­skues både her og der på Sør­lan­det. Noen gan­ger står de for seg selv, and­re gan­ger inn­går de i hele bygge­felt som Kons­mo Fab­rik­ker og sam­ar­beids­part­ne­re som BRG og TT An­legg har gått sam­men om å ut­vik­le. Men i til­legg til hu­se­ne le­ve­res også sko­ler, barne­ha­ger og mo­dul­ba­ser­te bygg til ymse for­mål. Det er im­po­ne­ren­de å se mo­du­le­ne stå kla­re oppe på Kons­mo – hver av dem så sto­re at de pas­ser nøy­ak­tig på en stor laste­bil, og rede til å bli skrudd en­kelt og kjapt sam­men på bygge­plass. Da mang­ler stort sett bare gar­di­ner.

Pro­dukt­ut­vik­ling skjer kon­ti­nu­er­lig. Nå job­bes det for å kun­ne til­by mo­dul­ba­ser­te lei­lig­hets­bygg i opp­til seks eta­sjer. Det mar­ke­det er blant de hyg­ge­li­ge­re for ti­den. Og apro­pos: Iføl­ge en in­for­ma­tiv styre­be­ret­ning er øst­lands­mar­ke­det i bed­re form enn vår egen lands­del, som ikke er helt over olje­kri­sen ennå.

INNTJENINGSPRESS

Kons­mo Fab­rik­kers lønn­som­het har vært un­der press i fle­re år. 2016-bunn­lin­jen er helt grei, men li­ke­vel mar­kert un­der ni­vå­et fra før fi­nans­kri­sen. Det skyl­des nok mest et tøf­fe­re mar­ked, del­vis også at ei­er­ne (ar­vin­ge­ne

FRA REGN­SKA­PET

etter Ole K. Karl­sen fra Dram­men) gjor­de inn­hogg i en uvan­lig fyl­dig bank­kon­to for en del år si­den. Der­med fikk Kons­mo Fab­rik­ker fi­nans­kost­na­der igjen. At ge­vins­te­ne fra bo­lig­felt­ut­byg­gin­ger kom­mer med ujev­ne mel­lom­rom, hø­rer også med.

På det mes­te, i 2007, var det 190 an­sat­te. Ved ut­gan­gen av 2016 var tal­let 161.

– Nå er vi oppe i 171 igjen, for­tel­ler Frank He­stås (litt stolt).

Han har vært sjef i man­ge år nå. I sin tid over­tok han kon­to­ret etter sin egen far – som også fyl­te rol­len len­ge.

ARKIVFOTO: ER­LING SLYNGSTAD-HÆGELAND

Frank He­stås har vært sjef len­ge nå. Han ei­er også fem pro­sent av ak­sje­ne i Kons­mo Fab­rik­ker AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.