Vil ha al­ter­na­ti­ver til EØS­av­ta­len

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

I en even­tu­ell ny re­gje­ring øns­ker Sen­ter­par­ti­et en of­fent­lig ut­red­ning om al­ter­na­ti­ver til Eøs-av­ta­len. Og det for­ven­tes at Ar­bei­der­par­ti­et er med.

– Vi øns­ker at et re­gje­rings­opp­nevnt ut­valg, en så­kalt Norsk of­fent­lig ut­red­ning (NOU), bredt og for­doms­fritt skal se på hva som tje­ner Nor­ge og norsk fol­kest yre nå, sier parti­le­der

Trygve Slags­vold Ve­dum til NRK på Youngs­tor­get i Oslo, der han lan­ser­te for­sla­get fre­dag for­mid­dag.

Bak­grun­nen for for­sla­get er Brexit – bri­te­nes ut­mel­ding av EU.

– Og da må vi i Nor­ge se både hvil­ke mu­lig­he­ter og ut­ford­rin­ger det gir, sier Ve­dum.

Han har kla­re for­håp­nin­ger om at det­te blir noe av, hvis Sen­ter­par­ti­et kom­mer i re­gje­ring med Ar­bei­der­par­ti­et.

– Selv­føl­ge­lig har jeg det, for jeg er opp­tatt av å sik­re nors­ke in­ter­es­ser, og av å sik­re det nors­ke folke­sty­ret, sier Sp-le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.