To­talt Vipps-kaos da folk ble be­las­tet man­ge gan­ger

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Rundt 3.500 Vipps-bru­ke­re ble tid­lig fre­dag be­las­tet fle­re gan­ger for sam­me trans­ak­sjon. Vipps, så ble en over­fø­ring på 103 kro­ner truk­ket 50 gan­ger.

– Vi har fått mel­din­ger om at noen kun­der er blitt ut­satt for en feil som gjor­de at trans­ak­sjo­ner har dob­let seg, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Ma­rit E. Gis­ke i DNB til E24.

Fle­re bru­ke­re for­tel­ler imid­ler­tid om mange­dob­ling av an­tal­let trans­ak­sjo­ner. En av dem er Bjørn Borg fra Ski i Akers­hus, som bare skul­le gi søn­nen 300 kro­ner i lomme­pen­ger til en dan­marks­tur fre­dag mor­gen.

– Når det er bank som ikke fun­ker så er det litt skum­melt, så jeg skrud­de av. Da jeg kom inn igjen, så jeg at jeg had­de sendt be­lø­pet 16 gan­ger, også gikk jeg inn i nett- ban­ken og opp­da­get det sam­me, for­tel­ler Borg til VG.

En an­nen er Anders Aa Ha­gen som skul­le over­fø­re 1.100 kro­ner til en ka­me­rat, men som end­te opp med å bli truk­ket 14.300 kro­ner.

– Klok­ken var vel sånn halv sju i dag mor­ges, og da jeg had­de sig­nert med bank-id, stop­pet bare ap­pen og star­tet på nytt. Når jeg log­ger inn igjen, ser jeg at jeg har blitt truk­ket hele 13 gan­ger for sam­me be­løp, sier Ha­gen til avi­sen.

Beg­ge er opp­gitt over mang­len­de in­for­ma­sjon fra DNB på nett­si­de­ne.

Re­kor­den i an­tal­let trekk på en en­kelt penge­over­fø­ring er det kan­skje Jo Ul­rik Hel­stad som har. Han for­tel­ler om det to­ta­le kaos i ap­pen etter at han had­de over­ført 103 kro­ner til en kol­le­ga.

– Det som er mer­ke­lig, er at jeg fikk 30 mel­din­ger i Vipps om over­fø­rin­gen. Imens fikk kol­le­ga­en min 42 mel­din­ger, og kon­to- en min vis­te at jeg var truk­ket 50 gan­ger, sier han til E24.

DNB job­bet fra tid­lig fre­dag in­tenst med å fin­ne og ret­te den spe­si­el­le fei­len. Iføl­ge NRK ble 3.500 kun­der ram­met, og tid­lig fre­dag for­mid­dag valg­te DNB å ta ned hele tje­nes­ten.

– Vipps er mid­ler­ti­dig tatt ned. Noen Vipps-kun­der opp­lev­de i dag tid­lig at trans­ak­sjo­ner dob­let seg. Vi inn­før­te raskt til­tak slik at fle­re ikke ble ut­satt for det sam­me. Nå er Vipps tatt ned mid­ler­ti­dig mens vi job­ber med å løse pro­ble­met. Vi be­kla­ger det­te, opp­ly­ser Vipps på sin Face­bo­ok­side.

Gis­ke sier at feil­ret­tin­gen som ble satt i verk, før­te til at in­gen fle­re Vipps-over­fø­rin­ger ble ram­met av dob­belt­fei­len.

– Vi job­ber med feil­ret­ting og har al­le­re­de ut­ført til­tak som gjør at det­te ikke skal skje igjen. Sam­ti­dig har vi til­bake­be­talt be­løp, sier hun.

FOTO: NTB SCANPIX

Det var sto­re pro­ble­mer med be­ta­lings­ap­pli­ka­sjo­nen Vipps fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.