Kraf­tig tra­fikk­vekst for Nor­we­gi­an

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Det ble eks­por­tert 138.000 tonn

Fly­sel­ska­pet Nor­we­gi­an had­de godt over 400.000 fle­re pas­sa­sje­rer i juli i år sam­men­lig­net med sam­me må­ned i fjor og sat­te der­med pas­sa­sjer­re­kord for en må­ned.

To­talt fløy 3.358.565 pas­sa­sje­rer med Nor­we­gi­an i juli, 432.683 fle- re enn i juli 2016. Øk­nin­gen er på 15 pro­sent.

– Vi er godt for­nøyd med at sta­dig fle­re pas­sa­sje­rer vel­ger Nor­we­gi­an når de skal ut og rei­se, ikke minst på in­ter­kon­ti­nen­ta­le ru­ter. Det er også po­si­tivt at selv med en sterk ka­pa­si­tets­øk­ning er fly­ene stort sett ful­le og ut­vik­lin­gen er god i hele rute­net­tet. Det be­tyr at rei­sen­de både i Euro­pa, USA og Asia set­ter pris på lave pri­ser, nye fly og hyg­ge­lig ser­vice, sier kon­sern­sjef Bjørn Kjos.

Fly­sel­ska­pets fers­ke tra­fikk­tall vi­ser at pas­sa­sjer­tra­fik­ken økte med 23 pro­sent, mens ka­pa­si­te­ten økte med 24 pro­sent. Ka­bin­fak­to­ren, som vi­ser hvor ful­le fly­ene var, falt med 0,3 pro­sent til 94,5 pro­sent. Sel­ska­pet gjen­nom­før­te 99,1 pro­sent av de plan­lag­te flyg­nin­ge­ne i juli, med en punkt­lig­het på 68,8 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.