God som­mer­må­ned for sjø­mat­eks­por­ten

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Sjø­mat­eks­por­ten i juli var 4 pro­sent la­ve­re i vo­lum enn juli i fjor, mens inn­tje­nin­gen var 2 pro­sent høy­ere. – En god som­mer­må­ned, slår Sjø­mat­rå­det fast.

sjø­mat til en ver­di av 6,7 mil­li­ar­der kro­ner fra Nor­ge i juli.

– Juli var en god som­mer­må­ned for norsk sjø­mat­eks­port. Lakse­eks­por­ten ale­ne kom på 5 mil­li­ar­der kro­ner, som er en øk­ning på 7 pro­sent fra juli i fjor. Vekst i eks­port­vo­lu­met av laks i juli kom­bi­nert med fort­satt høye lakse­pri­ser ga re­kord i eks­port­ver­di­en, sier ana­ly­ti­ker Paul Aan­dahl i Nor­ges sjø­ma­tråd.

I juli ble det eks­por­tert 74.200 tonn laks, så langt i år er det eks­por­tert 524.200 tonn laks. I juli lå gjen­nom­snitts­pri­sen på hel, fersk laks på 64,32 kro­ner, mot 66,03 kro­ner i juli 2016. Ver­di­en og vo­lu­met i ør­ret­eks­por­ten er kraf­tig re­du­sert, mens fersk og fryst torsk ha hatt øk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.