In­klu­de­ring el­ler eks­klu­de­ring av ny­na­zis­ter?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Storm­berg-sjef Stei­nar J. Ol­sen hol­der iføl­ge Fædre­lands­ven­nens opp­slag «Vil an­set­te ny­na­zis­ter» av del­tids­stil­lin­ger for noen av ny­na­zis­te­ne som de­mon­strer­te i Kris­tian­sand 29. juli.

Det­te er et vel­dig kon­struk­tivt til­tak. Eks­klu­de­ring og ut­stø­ting av ny­na­zis­ter og and­re høyre­eks­tre­me bi­drar bare til fort­satt gruppe­tenk­ning. Jeg set­ter stor pris på in­klu­de­ren­de ar­beids­plas­ser, som Storm­berg er et godt ek­sem­pel på.

SVS Ma­li Steiro Trons­moen me­ner iføl­ge sam­me ny­hets­sak at det blir feil «å pre­miere de som de­mon­strer­te for å na­zi­fi­se­re Sør­lan­det med jobb». Men det­te hand­ler ikke om å pre­miere noen med jobb. In­gen i Nor­ge skal stø­tes ut av ar­beids­li­vet, om de er ar­beids­føre og vil­li­ge til å ut­fø­re en jobb. Den bes­te stra­te­gi­en for å be­kjem­pe høyre­eks­tre­mis­me, går ut på å leve ut våre mest høy­ver­di­ge, li­be­ra­le, de­mo­kra­tis­ke ver­di­er. Storm­bergs ini­tia­tiv er et godt ek­sem­pel på det­te. MOR­TEN TØN­NES­SEN, 2. kan­di­dat Vest-ag­der MDG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.