Nors­ke Skog mot stu­pet

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den gjelds­tyng­de pa­pir­pro­du­sen­ten Nors­ke Skog har tatt nok et skritt mot stu­pet.

●● De inn­røm­mer nå mis­lig­hold av lån etter­som de ikke vil be­ta­le ren­ter mens de ar­bei­der med å re­struk­tu­re­re gjel­da. I fjor tjen­te spe­ku­lan­ter mil­li­ar­der på vedde­mål på sel­ska­pets mang­len­de evne til å be­tje­ne gjel­da si.

Si­den nytt­år har ak­sje­kur­sen falt med 85 %. Det fore­lig­ger en re­struk­tu­re­rings­plan fra sty­ret i Nors­ke Skog om at ob­li­ga­sjons­gjeld om­gjø­res til ak­sje­ka­pi­tal. Det har to kon­se­kven­ser: At de gam­le ak­sje­ne blir til­nær­met verdi­løse, og at ob­li­ga­sjons­ei­er­ne får full sty­ring til å slak­te sel­ska­pet. Det igjen kan i ver­ste fall bety at pro­duk­sjons­ut­sty­ret ved fab­rik­ke­ne i Skogn og Hal­den de­mon­te­res og sen­des ut av lan­det. (Ob­li­ga­sjo­ner er rente­bæ­ren­de gjelds­brev). I 2015 kjøp­te det ame­ri­kans­ke in­ves­te­ring­sel­ska­pet Black­stone, gjen­nom dat­ter­sel­ska­pet GSO Ca­pi­tal Part­ners, seg inn som størs­te ak­sje­ei­er i Norsk Skog.

GSOS for­skjel­li­ge fond som dels ope­rer fra skatte­pa­ra­di­set Cay­man Is­lands, er frem­de­les den størs­te ak­sje­ei­e­ren i sel­ska­pet selv om de, i lik­het med and­re, har solgt seg ned de sis­te må­ne­de­ne.

Sam­ti­dig er Black­stone en av Nors­ke Skogs størs­te kre­di­to­rer som nå for­hand­ler med styre­le­der Christensen om vil­kå­re­ne for re­struk­tu­re­ring av gjel­da.

Den ame­ri­kans­ke in­ves­te­rings­ban­ken Gold­man Sachs får om­lag 100 mil­lio­ner kro­ner, hvis re­ka­pi­ta­li­se­rin­gen går gjen­nom.

Nors­ke Skogs ut­vik­ling er lære­styk­ket om hvor­dan et so­lid kon­sern med røt­ter i de nors­ke sko­ger, tar skrit­tet ut i den sto­re ver­den for å ete seg feit, for til slutt å ende opp som gjeld­tyn­ga slakt­of­fer for in­ter­na­sjo­nal fi­nans­ka­pi­tal.

Det er mo­der­ne norsk in­du­stri­his­to­rie med de ele­men­ter av stor­manns­gal­skap som har pre­ga man­ge and­re nors­ke kon­ser­ner.

Sel­ska­pet ble etab­lert i 1962 som Nor­den­fjelds­ke Tre­for­ed­ling, i ho­ved­sak eid av nors­ke skog­ei­ere. Etter hvert ble de do­mi­ne­ren­de i tre­for­ed­ling i Nor­ge der de blant an­net eide de nå ned­lag­te pa­pir­fab­rik­ke­ne Union i Ski­en og Fol­lum ved Høne­foss.

Etter hver kjøp­te de opp fab­rik­ker over hele ver­den. Un­der le­del­se av tid­li­ge­re Sas-sjef Jan Reinås skjed­de eks­pan­sjo­nen uten­for Euro­pa. Da Reinås var fer­dig med den­ne opp­kjøps­run­den, eide Nors­ke Skog pa­pir­fab­rik­ker i fem­ten land, på alle kon­ti­nen­ter. Dis­se opp­kjø­pe­ne er vik­tigs­te år­sa­ken til den ak­ku­mu­le­ren­de gjel­da som er blitt ut­satt for spe­ku­la­sjo­ner fra in­ter­na­sjo­nal fi­nans­ka­pi­tal.

Nors­ke Skog er i dag frem­de­les en av ver­dens størs­te pa­pir­pro­du­sen­ter med fab­rik­ker i seks land med 2600 an­sat­te glo­balt. Men dis­se går alt­så en usik­ker skjeb­ne i møte. ØYVIND ANDRESEN, Søg­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.