Vend dem ryg­gen!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Pres­sen hau­ser opp nazifryk­ten på Sør­lan­det.

●● Det er dess­ver­re alt­for man­ge sa­ker som blir tiet i hjel av pres­se og and­re media.

En sak som bør ties i hjel, er nazi­mar­sjer og dess like. Etter min me­ning bør det ikke skri­ves ett ord om nazi­sym­pa­ti­sø­re­ne. Det er greit nok at po­li­ti­et hol­der dem un­der opp­syn og sør­ger for at det ikke kom­mer til kon­fron­ta­sjo­ner, men dess mind­re opp­merk­som- het de får, dess mind­re blir de eks­po­nert for nye re­krut­ter.

Det er i vis­se mil­jø­er kult å skil­le seg ut; kult å være en «tøf­fing». An­ta­ke­lig er det man­ge ny­na­zis­ter som ikke er helt for­tro­li­ge med ideo­lo­gi­en, men de tren­ger et slikt mil­jø. Dess mind­re det­te eks­po­ne­res, dess mind­re ak­tu­elt vil det være.

Po­li­ti­et gjor­de en glim­ren­de jobb og hind­ret uro­lig­he­ter i Mar­kens. De som var mot­de­mon­stran­ter har ikke skjønt at na­zis­te­ne bør ig­no­re­res!

Vend dem bare ryg­gen! PAUL T. ANDERSON

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.