Åpent brev til Song­da­lens po­li­ti­ke­re

Faedrelandsvennen - - MENING -

Som man re­der, slik lig­ger man, he­ter det.

●● Og jeg hå­per po­li­ti­ke­re og kom­mune­sty­ret har det bra i så hen­se­en­de. At dere er be­kvem­me og for­nøy­de med egen inn­sats og ikke minst re­sul­ta­tet. At tje­nes­ter og be­hand­ling av kom­mu­nens inn­byg­ge­re er kor­rekt og ikke minst ri­me­lig for­nuf­tig. Vi­de­re at en er be­visst på til­rette­leg­ging for for­hold som kan sti­mu­le­re næ­rings­ut­vik­ling og ar­beids­plas­ser i nær­mil­jø­et vårt. Er vi eni­ge så langt? Og jeg vil i den­ne an­led­ning gjø­re det klart for den en­kel­te re­pre­sen­tant at selv den mins­te be­drift bør be­hand­les etter sam­me for­hold som den sto­re.

Etter dis­se lin­jer føl­ger noen spørs­mål som der­som en vil, kan se­es opp mot oven­for­nevn­te re­pre­sen­tan­ters til­freds­het med job­ben som kom­mune­sty­re.

1. Er det for mye for­langt at man be­kla­ger gro­ve feil i sva­re­ne fra gruppe­le­de­re og ord­fø­rer i Bud­stik­ka? Da med tit­te­len «Ga­ra­sje­bygg på Rosse­land». Det er gjort hen­ven­del­ser om det­te fra dag en, men jeg mang­ler fort­satt noen ord her.

2. Er det etter reg­le­ne når med­lem­me­ne i tid­li­ge­re plan­ut­valg stem­mer imot for­and­rin­ger på et tid­li­ge­re ulov­lig ved­tak, alt­så mot­set­ter seg at lo­ven blir fulgt? (Riv­nings­ved­tak).

3. Rosse­lands­vei­en nr. 47 kjø­pes av Song­da­len kom­mu­ne. Om­rå­det er av­satt til land­bruk, na­tur og fri­luft, alt­så Lnf-om­rå­de. Det­te ord­ner kom­mu­nen fort og greit, på tross av om­råde­sta­tus og pro­tes­ter mot pla­ne­ne. Re­gu­le­rings­plan ut­ar­bei­des og kjø­res igjen­nom i eks­press­fart. En «li­ten by» gror opp på et Lnf-om­rå­de, alt bare i lø­pet av få må­ne­der (der van­li­ge folk må bru­ke fle­re år). Er det slik at hen­sik­ten hel­lig­gjør mid­le­ne? Gid det var så vel at den van­li­ge song­døl kun­ne få del i dis­se mid­le­ne, og ikke minst far­ten. Kan der hos­tes opp en god for­kla­ring her?

4. På Rosse­lands­vei­en 29, et godt stein­kast unna, er plan­sta­tus av­satt til bo­lig/bo­lig­om­rå­de. Men på tross av plan­sta­tus får mann nei til bo­lig /lei­lig­he­ter. Så be­ta­les Kr, 10000,- for spørs­mål om kom­mu­nen er for en re­gu­le­rings­plan over ei­en­dom­men, Man tar pen­ge­ne og får nei til svar. I nes­te om­gang får Mul­ti­con­sult etter spørs­mål i kom­mu­nen klar­sig­nal for re­gu­le­rings­plan. Som på be­gyn­nes men blir etter hvert stop­pet. Etter en tor­ne­rose­søvn blir der for and­re el­ler tred­je gang etter av­ta­le med kom­mu­nen på­be­gynt ny re­gu­le­rings­plan, som så stop­pes. To­talt tids­per­spek­tiv fle­re år. Er det­te un­der så­kal­te kom­mu­na­le tje­nes­ter el­ler ser­vice?

Av plass­hen­syn i avi­sen vel­ger jeg å set­te strek her. Der­som kom­mu­nen sva­rer vil jeg vur­de­re fle­re spørs­mål.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red. ANSTEIN BIRKELAND, No­de­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.