Sp vil ha til­ba­ke gra­tis fy­sio­te­ra­pi

Faedrelandsvennen - - MENING -

Mer enn 200 000 pa­si­en­ter med be­stem­te dia­gno­ser som inn­til nytt­år fikk gra­tis fy­sio­te­ra­pi, må nå be­ta­le for be­hand­ling.

●● Det­te er en kon­se­kvens av av­ta­len om stats­bud­sjet­tet for 2017 som ble inn­gått mel­lom re­gje­rings­par­ti­ene Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et og støtte­par­ti­ene Kris­te­lig Folke­par­ti og Venst­re. En rek­ke pa­si­ent­or­ga­ni­sa­sjo­ner og også fag­or­ga­ni­sa­sjo­ner rea­ger­te på at dia­gnose­lis­ten ble fjer­net uten at man fore­tok en fag­lig vur­de­ring av kon­se­kven­se­ne.

Kom­mu­ner mel­der at de ikke klarer å kom­pen­se­re inn­tekts­ta­pet som før­te med det­te ved­ta­ket gjen­nom egen­an­de­ler ale­ne, og der­for ser seg nødt til å vur­de­re å kut­te i fy­sio­te­rapi­tje­nes­ten. Til­bu­det til be­folk­nin­gen in­nen­for kom­mu­nal fy­sio­te­ra­pi blir der­med ikke bare dy­re­re, men også sva­ke­re. HELFO had­de i mars i år en un­der­sø­kel­se blant fy­sio­te­ra­peu­te­ne, hvor nett­opp det­te var et av te­ma­ene. Fy­sio­te­ra­peu­te­ne for­tel­ler der at de sva­kes­te pa­si­ent­grup­pe­ne vel­ger bort sårt til­trengt fy­sio­te­ra­pi for­di de ikke har råd til de førs­te be­hand­lin­ge­ne før fri­kor­tet kom­mer. Det blir sto­re ut­legg tid­lig på året si­den det må tje­nes opp til to fri­kort, og man­ge pa­si­en­ter øns­ker sjeld­ne­re be­hand­ling for­di de ikke har øko­no­mi til be­hand­lin­ger så ofte som øns­ke­lig. Det kan føre til både for­len­gel­se og for­ver­ring av syk­doms­for­lø­pet. Det­te me­ner vi er svært be­kla­ge­lig.

Sen­ter­par­ti­et er ty­de­li­ge på at fore­byg­ging skal prio­ri­te­res, og skal fore­gå der folk bor. Det skal være en na­tur­lig del av folks møte med helse­ve­se­net, hele li­vet. Fy­sio­te­ra­peu­ter har en sen­tral rol­le i både fore­byg­ging og re­ha­bi­li­te­ring. Sen­ter­par­ti­et me­ner at alle som tren­ger det, må få til­bud om re­ha­bi­li­te­ring etter syk­dom. Re­ha­bi­li­te­ring øker livs­kva­li­te­ten og bi­drar til at pa­si­en­ter ras­ke­re blir selv­hjul­p­ne og even­tu­elt også kan kom­me til­ba­ke til ar­beids­li­vet. MARI MYKLAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.