Hå­per ga­ven blir en kick­start for det pll­an­lag­te Ham­sun-mu­se­et.

Kunst­ner Ør­nulf Op­dahl har do­nert 12 ori­gi­na­le ma­le­ri­er til lo­ka­let som kan bli Ham­sun-mu­se­um.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Det­te er ikke bare en flott gave til det som kan bli Ham­sun-mu­se­et, men også til hele Grimstad. Det er vel­dig spe­si­elt å vise dis­se ma­le­ri­ene av Ham­sun i det sam­me lo­ka­let hvor retts­sa­ken mot ham fore­gikk, for­tel­ler fes­ti­val­sjef for Ib­sen- og Ham­sun­da­ge­ne, Torolf Kroglund.

Tors­dag etter­mid­dag åp­net årets lit­te­ra­tur­fes­ti­val, noe som ble mar­kert med ut­stil­lings­åp­ning i det gam­le bi­blio­te­ket i Grimstad.

Ut­stil­lin­gen be­står av 12 por­trett­ma­le­ri­er av Ham­sun på sine eld­re da­ger, sig­nert kunst­ne­ren Ør­nulf Op­dahl, som ikke had­de an­led­ning til å møte.

I ut­gangs­punk­tet skul­le lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len låne de 12 ma­le­ri­ene, men nå har Op­dahl be­stemt seg for å do­ne­re ma­le­ri­ene til lo­ka­let, som ei­es av kom­mu­nen.

– Jeg har tid­li­ge­re hatt to ut­stil­lin­ger i Grimstad, og in­ter­es­sen for Ham­sun har vært stor. Der­for sy­nes jeg det var på sin plass å føl­ge opp det­te ved å do­ne­re ma­le­ri­ene til byen, sier Op­dahl på te­le­fon til Fædre­lands­ven­nen.

KAN BLI HAM­SUN-MU­SE­UM

Om­rå­det foran det gam­le bi­blio­te­ket i St­or­ga­ten ble døpt Knut Ham­suns plass i 2009. Sam­me år ble den om­dis­ku­ter­te bys­ten av for­fat­te­ren plas­sert ved inn­gangs­par­ti­et, noe som vek­ket re­ak­sjo­ner si­den Ham­sun i 1944 ble dømt for å være med­lem av Na­sjo­nal Sam­ling.

Kom­mu­nen drøf­ter i dis­se da­ger for­sla­get om at lo­ka­let, som kun bru­kes som barne­av­de­ling for bi­blio­te­ket i dag, skal om­gjø­res til et Ham­sun-mu­se­um.

Si­den den­ne barne­av­de­lin­gen skal flyt­tes til det nye bi­blio­te­ket ved den tid­li­ge­re rute­bil­sta­sjo­nen mot jule­ti­der, vil lo­ka­let alt­så stå helt tomt hvis for­sla­get vra­kes.

Men ord­fø­rer i Grimstad, Kje­til Glims­dal, sier at et even­tu­elt mu­se­um ser lo­ven­de ut.

– Det er satt en ar­beids­grup­pe på sa­ken, som nå vur­de­rer hva det gam­le bi­blio­te­ket skal bru­kes til. Og det er vel­dig ak­tu­elt at det­te blir et Ham­sun-mu­se­um. Det som gjør det­te til et spen­nen­de lo­ka­le er at det var i det­te lo­ka­let retts­sa­ken mot Ham­sun fore­gikk, sier Glims­dal til Fædre­lands­ven- nen.

– Når skal det­te bli av­gjort? – Det nye bi­blio­te­ket ved rute­bil­sta­sjo­nen åp­ner 9. de­sem­ber. Så in­nen den tid hå­per jeg at vi har av­klart hva vi skal bru­ke lo­ka­let til.

– Må BLI ET FRESHT MU­SE­UM

Kroglund, som er klar over de del­te me­nin­ge­ne rundt Ham­sun i Grimstad, hå­per at ide­en gjen­nom­fø­res.

– Det er jo kon­tro­ver­si­elt, og der­for litt eks­tra spen­nen­de ut­gangs­punkt for et mu­se­um. Nå har vi jo dis­se ma­le­ri­ene fra Op­dahl å vise til, og jeg hå­per ga­ven blir en kick­start for det plan­lag­te Ham­sun-mu­se­et, sier Kroglund

og leg­ger til:

– Men det må bli gjen­nom­ført på en fresh og gjer­ne en mo­der­ne måte. Sånn sett had­de det ikke gjort noe om det var noen pri­va­te ak­tø­rer i bil­det også, slik at det ikke blir et rent kom­mu­nalt og ty­pisk mu­se­ums­pro­sjekt.

150 MØT­TE OPP

Kroglund sier vi­de­re at han er for­nøyd med at 150 per­soner tros­set regn­væ­ret for å se Ham­sun-ut­stil­lin­gen. Og se­ne­re på kvel­den tok dob­belt så man­ge tu­ren til Apo­te­ker­gaar­den, hvor An­ne Ma­rit Ja­cob­sen og Be­ne­dic­te Maur­seth tol­ket Inger Ha­ge­rup.

Fre­dag fort­sat­te pro­gram­met med blant an­net Ing­rid Ola­va- kon­sert, Ham­sun-rap med Kil­den-skue­spil­le­re, og im­pro­tea­ter.

På lør­dag av­slut­tes årets ho­ved­pro­gram på Kvaløya uten­for Grimstad. Da er det tid for den år­li­ge pro­gram­pos­ten med Ter­je Vi­gen-opp­les­ning.

I år er det skue­spil­ler Mads Ous­dal som står for høyt­les­nin­gen.

– Det­te er blitt en fast og au­ten­tisk Ter­je Vi­gen-opp­le­vel­se i hav­ga­pet. I fjor kom det rundt 1000 til­skue­re og jeg hå­per på det sam­me an­tal­let på lør­dag, av­slut­ter Kroglund.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Årets fes­ti­val­ut­stil­ler til Ib­sen- og Ham­sun­da­ge­ne, Ør­nulf Op­dahl, har do­nert 12 ma­le­ri­er av Knut Ham­sun til det gam­le bi­blio­te­ket i Grimstad. Slik ser tre av ver­ke­ne ut.

FOTO: NTB SCANPIX

– Jeg har tid­li­ge­re hatt to ut­stil­lin­ger i Grimstad, og in­ter­es­sen for Ham­sun har vært stor. Der­for sy­nes jeg det var på sin plass å føl­ge opp det­te ved å do­ne­re ma­le­ri­ene til byen, sier kunst­ner Ør­nulf Op­dahl på te­le­fon til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Fes­ti­val­sjef for Ib­sen- og Ham­sun­da­ge­ne, Torolf Kroglund, og ord­fø­rer i Grimstad, Kje­til Glims­dal, un­der åp­nin­gen.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Rundt 150 per­soner tok tu­ren til Ør­nulf Op­dahs ut­stil­ling på det gam­le bi­blio­te­ket ved Knut Ham­suns Plass. Bil­det ble tatt på Kul­tur­hu­set hvor ut­stil­lin­gen først ble pre­sen­tert.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ut­stil­lin­gen be­står av 12 por­trett­ma­le­ri­er av Ham­sun på sine eld­re da­ger, sig­nert kunst­ne­ren Ør­nulf Op­dahl, som ikke had­de an­led­ning til å del­ta på åp­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.