Ina Vass­botn Stein­man

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ELI VAN DER EYNDEN

●● Bo­sted: Fra Song­da­len, bo­satt i Oslo

●● Ak­tu­ell: Barne­bok­for­fat­ter og over­set­ter

Hva dri­ver du med akku­rat nå på kul­tur­fron­ten?

– Jeg hol­der på å skri­ve bok num­mer to i se­ri­en om Balt­ha­sar Bruns de­tek­tiv­byrå, som etter pla­nen skal kom­me ut til vår­en. Nå i høst kom­mer tre bø­ker jeg ny­lig har over­satt: en tegne­se­rie­ver­sjon av «An­ne Franks dag­bok», dikt­sam­lin­gen «Melk og hon­ning» av Rupi Kaur, og «Hil­da og trol­let», en kjempe­kul tegne­se­rie av Luke Pear­son.

Hva er din ster­kes­te kul­tur­opp­le­vel­se?

– Det må ha vært da jeg les­te «So­fies ver­den » som el­leve­åring. Jeg for­sto ikke stort mer enn halv­par­ten, men jeg var så fa­si­nert av må­ten den var skre­vet på, alle la­ge­ne og hvor an­ner­le­des den var enn alt an­net jeg tid­li­ge­re had­de lest. Først i vok­sen al­der, og etter at jeg ga ut bok selv, har jeg for­stått hvor bane­bry­ten­de og unik ro­ma­nen fak­tisk var.

Hva le­ser du akku­rat nå?

– For øye­blik­ket le­ser jeg «Ton­je Glim­mer­dal » av Ma­ria Parr. Jeg så fore­stil­lin­gen på Det Nors­ke Teat­ret for et par år si­den, og ble så im­po­nert. Si­den Parr kom­mer med en ny bok i høst, la­der jeg opp med den­ne. For dat­te­ra mi på tre år le­ser jeg «Alice i even­tyr­land» og Bjørn Rør­viks «Buk­ke­ne Bru­se be­gyn­ner på sko­len».

Hvil­ken bok kom du ald­ri gjen­nom?

– Det er fle­re, men jeg klar­te ald­ri å full­fø­re «Døds­le­ke­ne »- tri­lo­gi­en av Suzan­ne Collins.

Hva vil­le du gjort hvis du var dik­ta­tor for en dag?

– Da vil­le jeg ha inn­ført to­tal­for­bud mot røy­king, en­gangs­blei­er og Thor­bjørn Eg­ner. Sist­nevn­te slik at lan­dets små­barns­for­eld­re, bok­hand­le­re og kul­tur­for­mid­le­re ble tvun­get til å fo­ku­se­re på noe an­net enn Hakke­bakke­sko­gen og Ka­ri­us og Bak­tus, og i ste­det lese, sel­ge og dra­ma­ti­se­re and­re his­to­ri­er av and­re for­fat­te­re.

Hvil­ken bok skul­le du øns­ke du had­de skre­vet?

– Det er vans­ke­lig å sva­re noe an­net enn Har­ry Pot­ter-bø­ke­ne her. Jeg les­te den førs­te som tolv­åring, og in­gen le­ser­opp­le­vel­se ver­ken før el­ler si­den har vært like alt­opp­slu­ken­de, ma­gisk og be­tyd­nings­full.

Hvil­ken sang får deg til å dan­se?

– «Thril­ler» av Michael Jack­son. Og alt dat­te­ra mi vil dan­se til.

Hva kun­ne vært bed­re med kul­tur­byen Kris­tian­sand?

– På ge­ne­rell ba­sis kun­ne jeg ha tenkt meg at vi sør­len­din­ger tok litt mer an­svar for Roald Dahl og hans til­knyt­ning til lands­de­len, og at his­to­rie­ne hans ble viet stør­re plass i det of­fent­li­ge rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.