Kir­ke­lig bølge­skvulp fra rocke­stjer­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

SALMER Mag­nus Grønne­berg

«Tårn­høye bøl­ger» Kir­ke­lig kul­tur­verk­sted

Det­te had­de vi kan­skje ikke trodd, men det vir­ker som om Mag­nus Grønne­berg både tror og kan stå for det han gjør.

Den folke­kjæ­re vo­ka­lis­ten i CC Cow­boys syn­ger nes­ten all­tid en låt som «Syn­de­re i som­mer­sol» på sine kon­ser­ter. Nå gjør han noe helt an­net; nem­lig å tol­ke salmer skre­vet av Egil Hov­land (1924-2013). Både Grønne­berg og Hov­land er fra Fred­rik­stad, og Mag­nus sang «Måne og sol» i et barne­kor i planke­byen med Hov­land som di­ri­gent. Det skal visst­nok være den enes­te sal­men han kun­ne sig­nert den­ne man­nen før han gikk i gang med det­te be­stil­lings­ver­ket.

Det var Borg bispe­døm­me i sam­ar­beid med Kir­ke­lig kul­tur­verk­sted som øns­ket å gjø­re «Tårn­høye bøl­ger». Med et band be­stå­en­de av Bjørn Holm (bass), Tor­jus Vier­li (tan­gen­ter), Olaf Ol­sen (trom­mer) og Knut Rei­ers­rud (gi­tar), kun­ne det nes­ten ikke gå galt. Og det gjør det hel­ler ikke. Grønne­berg sli­ter litt og er litt bak­på på noen av sal­me­ne. Det er ty­de­lig at det­te er tungt ma­te­ria­le å syn­ge, men det lå­ter fett og sterkt nok for det.

Gi­tar­spil­let til Rei­ers­rud ska­per både høy­tid og et rocka preg over det hele, og det lå­ter selv­sagt fint når Grønne­berg har med seg dat­te­ren, Han­na-ma­ria, på nett­opp «Måne og sol». Men to­talt sett er det­te nok mer en be­gi­ven­het i seg selv enn mu­sikk vi vil hus­ke sær­lig len­ge.

FOTO: NTB SCANPIX

Mag­nus Grønne­berg, vo­ka­list i CC Cow­boys, er ak­tu­ell med sol­o­pla­ten «Tårn­høye bøl­ger».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.