En skik­ke­lig blues­mann

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

BLUES Stei­nar Al­brigt­sen

«The Dai­ly Blues» Gram­mo­fon Det er få ar­tis­ter i Nor­ge som har mer blues i seg enn Stei­nar Al­brigt­sen. Her hyl­ler han sine ame­ri­kans­ke hel­ter.

Det var No­tod­den blues­fes­ti­val som be­stil­te det­te ver­ket av Al­brigt­sen til sitt 30-års ju­bi­le­um. Ikke rart at det var han som fikk det­te opp­dra­get. For i åre­ne før han ga ut de­but­al­bu­met, «Alo­ne Too Long», med en se­rie med coun­trylå­ter, dro Stei­nar Al­brigt­sen rundt om­kring i lan­det og spil­te blues­kon­ser­ter. Han bril­jer­te på gi­tar med fin­ger­pick­ing blues, og han spil­te de rå­es­te gi­tar- so­lo­ene man kun­ne ten­ke seg. Han sang selv­sagt også bra.

Stei­nar Al­brigt­sen ble kjent med bluessjan­ge­ren i Tromsø etter at han var på kon­sert med John Ham­mond. De fant to­nen, og Ham­mond skrev ned en lis­te over hvil­ke ar­tis­ter han bur­de sjek­ke ut. Der­med var det hele i gang, og her er alt­så do­ku­men­tet som vi­ser for­stå­el­sen for hva noen av dis­se blues­ar­tis­te­ne stod for og står for. Al­brigt­sen for­sø­ker på man­ge av lå­te­ne å ska­pe litt av det sam­me lyd­bil­det og det sam­me soun­det som hans fa­vo­rit­ter skap­te; sli­ke som Jim­mie Rod­gers, Big Bill Broon­zy og Ju­nior Wells.

På noen av lå­te­ne, slik som på et av høyde­punk­te­ne, «Work Song», går han litt ut av den sed­van­li­ge blues­for­men og nær­mer seg coun­try­mu­sik­ken. Et sterkt band bi­drar til å gjø­re det­te til en ål­reit lytte­opp­le­vel­se, men li­ke­vel er det lett å ten­ke at det­te had­de hør­tes enda bed­re ut for 30 år si­den. Stei­nar Al­brigt­sen var en fris­ke­re og mer ener­gisk ar­tist da enn det han er nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.