Alt el­ler in­gen­ting

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

ROCK Ar­ca­de Fire

«Eve­rything Now» Co­lum­bia / So­ny

Ar­ca­de Fire sta­ker ut kur­sen for mu­sikk som kun­ne ha vært skapt av Ab­ba i fel­les­skap med Daft Punk. Det fun­ker.

Det­te er ban­dets fem­te al­bum. De tre førs­te lig­net litt på hver­and­re med sa­kra­le bal­la­der og tøff rock. På fjerde­al­bu­met, «Re­flek­tor», tok Ar­ca­de Fire et vi­de­re blikk mot Hai­ti og ka­ri­bis­ke ryt­mer. Re­sul­ta­tet ble bare sånn pas­se. Nå tar de pul­sen på sam­ti­den med teks­ter ful­le av angst, li­vets og ver­dens un­der­gang, sam­ti­dig som hå­pet og tro­en på fram­ti­den er like rundt hjør­net.

Det ko­ker skik­ke­lig hele vei­en. Et lass med fun­ky ryt­mer blan­des med lek­re pop­to­ner a la Ab­ba. Hør bare tit­tel­kut­tet. Den ene i Daft Punk, Tho­mas Ban­gal­ter, har fått leke seg sam­men med det­te her­li­ge, ka­na­dis­ke ban­det. Han set­ter spor etter seg. Det gjør også bas­sis­ten fra det bri­tis­ke ban­det Pulp, Ste­ve Mack­ey.

Un­der de førs­te hø­rin­ge­ne kan man ris­te på ho­det og lure på hvor­for Ar­ca­de Fire tok det­te gre­pet som det flot­te rocke­ban­det de er. Etter hvert glir lå­te­ne inn og blir uimot­ståe­li­ge en­ten det hand­ler om tek­no­fi­sert pop el­ler såre bal­la­der som «We Don’t De­ser­ve Lo­ve», for ikke å snak­ke om den be­snæ­ren­de, «Put Your Mo­ney On Me».

Det­te er rett og slett strå­len­de der ka­na­dis­ke Ar­ca­de Fire tar pul­sen på hvor­dan det står til i ver­den akku­rat nå, slik som på den gna­gen­de og tris­te, «Crea­tu­re Com­fort». De gir oss «Eve­rything Now». Så får vi bare se hvor len­ge det hol­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.