Ty­ler åp­ner opp

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

HIPHOP Ty­ler, The Crea­tor

«(Scum Fuck) Flow­er Boy» Odd Fu­tu­re / Co­lum­bia Ty­ler, The Crea­tor er kjent for å tøye gren­ser og har vært et li­te mys­te­ri­um for man­ge, men den­ne gan­gen får vi en­de­lig vite mer om den om­strid­te hiphop-ar­tis­ten.

Ty­ler, The Crea­tor er bann­lyst fra Stor­bri­tan­nia som me­ner han ut­gjør en trus­sel for sam­fun­net ved å opp­ford­re til homo­fobi og ter­ro­ris­me på grunn av tid­li­ge­re teks­ter. Det kom­mer der­for som et sjokk for man­ge når vi får ser­vert tekst­lin­jer som «I´ve be­en kis­sing whi­te boys sin­ce 2004» i lå­ten «I Ain´t Got Time» fra hans sis­te al­bum. Det er en mer per­son­lig, tanke­full og yd­myk rap­per vi får høre den­ne gan­gen.

Som alle and­re ar­tis­ter in­nen sin sjan­ger har han en lang gjeste­lis­te. På top­pen står selv­føl­ge­lig Frank Ocean – den mest kjen­te i hip hop kol­lek­ti­vet Odd Fu­tu­re som Ty­ler opp­ret­tet for 10 år si­den i Los An­ge­les. Men det er ikke bare Hip Hop-gjes­ter her. Un­der lå­ten «Bore­dom» bi­drar nors­ke An­na Of The North med sve­ven­de vo­kal­lin­jer.

Ak­kom­pag­ne­men­tet kan opp­fat­tes som kao­tisk. Her er alle reg­ler kas­tet ut av vin­du­et, og man vet ald­ri hva som kom­mer i nes­te takt. Det går fra tung hip hop i «Who Dat Boy» til sve­ven­de og vak­re styk­ker med uven­te­de ak­kord­pro­gre­sjo­ner som i ny­de­li­ge «Gar­den Shed».

Ty­ler le­ve­rer med det­te sitt mest gjen­nom­før­te og gi­ven­de al­bum noen­sin­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.