Fall til ro

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅKON BORGENVIK

Sal 116:1-9

Vi nær­mer oss slut­ten på nok en som­mer, og høs­ten mø­ter oss med alt som ven­ter av ting å ta fatt på. For man­ge me­nig­he­ter, blant an­net våre her på vest­sida av Kris­tian­sand, så nær­mer det seg kon­fir­ma­sjon med eks­press­fart. Mye skal plan­leg­ges og i de man­ge hjem er det mye å få på plass: Ta­le, bil­led­se­rie, koldt­bord, kjøk­ken­hjel­pe­re, bord­pyn­ting, un­der­hold­ning, dik­te sang, lage sang­hef­te, inn­lo­sje­re gjes­ter – PUH! Det tar på å ar­ran­ge­re kon­fir­ma­sjon, det er mye å ten­ke på! Det er lett å bli noe stres­sa, jo nær­mer man kom­mer. En vil jo så gjer­ne at da­gen skal bli per­fekt. Kan­skje vi bur­de min­ne hver­and­re på, alle vi som står midt oppi det­te, el­ler and­re ting som stres­ser oss, å sen­ke skuld­re­ne litt, prø­ve å slap­pe av. Det går bra, det blir bra, om ikke alt er helt per­fekt.

Da pas­ser det kan­skje godt, det or­det som står her i Sal 119: «Kom til ro igjen, min sjel, Her­ren har svart deg». Ja, det skal være sik­kert og visst. Det er så utro­lig mye å være takk­nem­lig for. Alt han gir oss av gode ga­ver: Hus, hjem, fa­mi­lie, ven­ner. En dei­lig som­mer som lig­ger bak oss. Og ikke minst noen prakt­ful­le ung­dom­mer på vei ut i det sto­re, vans­ke­li­ge, vak­re li­vet. Det er et ord å sen­de med på vei­en – inn i kon­fir­ma­sjons­hel­ge­ne som nær­mer seg – og si­den på vei­en vi­de­re: «Kom til ro igjen, min sjel, Her­ren har svart deg! Ja, du har fridd mitt liv fra dø­den, øyet fra tå­rer, fo­ten fra å snub­le. Jeg skal vand­re for Her­rens an­sikt i de le­ven­des land». Kom til ro igjen, min sjel! Det går bra – for Gud er med og Gud er god! • Send gjer­ne et av dine blink­skudd til oss. Send epost til

nyheter@fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.