Alf Knud­sen til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - REIDUN, TONNY GERD, TINA, ØYVIND, SVEIN, OG KURT

●● Da vår on­kel Alf Knud­sen døde

31. juli, var han en av de sis­te gjen­le­ven­de nord­menn som had­de opp­levd de tys­ke kon­sen­tra­sjons­lei­re­re­nes hel­ve­te.

Han var i tysk fan­gen­skap fra fe­bru­ar 1943 til slut­ten av mai 1945. En stor del av hans med­fan­ger kom ald­ri hjem til Nor­ge. Man­ge fikk et kort liv, på grunn av de sto­re be­last­nin­ge­ne kri­gen og fan­gen­ska­pet had­de på­ført dem.

Da Alf Knud­sen kom hjem til Sands­myra i Lil­le­sand i slut­ten av mai 1945 var han ut­mag­ret, had­de fått tu­ber­ku­lo­se og had­de i fle­re må­ne­der svevd mel­lom liv og død.

I de sis­te 17 åre­ne av sitt liv bod­de Alf Knud­sen i pen­sjo­nist­bo­lig på Dov­re i Lil­le­sand. Han var blitt enke­mann og had­de in­gen barn og leng­tet til hjem­byen Lil­le­sand og den sto­re fa­mi­li­en her. I dis­se åre­ne had­de han en nær kon­takt med oss alle og han had­de en ene­stå­en­de om­sorg for oss alle og for våre fa­mi­li­er.

2. ver­dens­krig star­tet tid­lig for Alf. Som 18 åring dro han til sjøs og seil­te med mo­tor­tan­ke­ren «Stikle­stad», som høs­ten 1939 ble prai­et av frans­ke krigs­skip og over­tatt av frans­ke myn­dig­he­ter i Al­ge­rie. Alf Knud­sen ble en­ga­sjert i Mil­org i Lil­le­sand og fikk opp­læ­ring i vå­pen­bruk og and­re mi­li­tæ­re fer­dig­he­ter. Høs­ten 1942 be­gyn­te imid­ler­tid tys­ker­nes opp­rul­ling av ma­jor Ar­ne Lau­dals or­ga­ni­sa­sjon på Sør­lan­det og 20. fe­bru­ar 1943 ble Alf Knud­sen ar­res­tert hjem­me hos sin mor på Sands­myra.

Da han kom til Tysk­land ble han sendt fra den ene kon­sen­tra­sjons­lei­ren til den and­re i Tysk­land, Po­len, Tsjek­ko­slo­va­kia og Frank­ri­ke. Det lengs­te opp­hol­det had­de han i Nat­zei­ler i Els­ass i Frank­ri­ke, der han var fra fe­bru­ar til sep­tem­ber 1944. Natzwei­ler ble reg­net som en sær­lig bru­tal kon­sen­tra­sjons­leir og det var man­ge sør­len­din­ger som ble sendt dit etter av ma­jor Lau­dals or­ga­ni­sa­sjon ble rul­let opp. Fra Lil­le­sand og Vest­re Mo­land var det 15 mann som ble sendt til Natzwei­ler og bare 5 kom til­ba­ke i le­ven­de live. Fra Hø­våg ble 7 mann sendt til Natzwei­ler og in­gen av dem kom til­ba­ke.

Da on­kel Alf kom hjem til Lil­le­sand var han døds­syk. På holde­plas­sen i Lil­le­sand var man­ge møtt fram med bloms­ter og flagg. Det var en stor dag for fa­mi­li­en. Alf ble inn­lagt på Furu­kol­len tu­ber­ku­loses­a­na­to­ri­um i Aren­dal og ble er­klært frisk igjen i ja­nu­ar 1946.

Vi nevø­er og nie­ser som er Alf Knud­sens nær­mes­te fa­mi­lie le­ver med min­net om hvor gru­som­me kref­ter som kan her­je med men­nes­ke­ne. On­kel Alf var in­gen bit­ter mann og føl­te ikke hat, men var opp­tatt av at vi ikke måt­te glem­me det som had­de skjedd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.