50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. AU­GUST 1967

●● Hull­kort­ma­ski­nen ved Sør­lan­dets Hull­kort­sen­tral løp løpsk un­der ut­skriv­nin­gen av giro­kor­te­ne for inn­be­ta­ling av ei­en­doms­skatt, fei­er­av­gift, vann­av­gift og re­no­va­sjons­av­gift til Kris­tian­sand kom­mu­ne. Re­sul­ta­tet var at ved en ma­nu­ell gjen­nom­gå­el­se av giro­kor­te­ne sor­ter­te kem­ner­kon­to­rets funk­sjo­næ­rer ut 900 krav­kort som var urik­ti­ge. Hvor man­ge som to­talt var feil­ut­skre­vet vet man ennå ikke, men en del av de urik­ti­ge kor­te­ne slapp gjen­nom kon­trol­len og ut til skatt­yter­ne. En­del hus­ei­ere sit­ter der­for i dag med to krav fra kem­ne­ren om inn­be­ta­ling av ei­en­doms­skatt og kom­mu­na­le av­gif­ter for 1. ter­min som for­falt 1. au­gust og vet ikke hvil­ken av dem de skal be­ta­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.