Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket land gren­ser til Viet­nam, Laos og Thai­land og be­står for det mes­te av jun­gel, men har en frukt­bar slet­te på beg­ge si­der av el­ven Me­kong?

2. Hva he­ter bar­na til det nå­væ­ren­de Fan­to­met?

3. Hvil­ket land har topp­nivå­do­me­ne .es?

4. Hva er ho­ved­in­gre­di­en­sen i en spansk tor­til­la?

5. Hvil­ken tid­li­ge­re ar­beids­mi­nis­ter le­der uten­riks- og for­svars­ko­mi­te­en i pe­rio­den 2013-2017?

6. I hvil­ket år døde Mao Ze­dong?

7. Hvor lig­ger Bol­sjo­j­teat­ret?

8. Hvem spil­te po­liti­kvin­nen Sarah Ash­bur­ne i fil­men ”The Heat”?

9. Når lev­de Budd­ha?

10. I hvil­ket land, som ble selv­sten­dig i 1991 og med­lem av EU i 2004, kan du bade i inn­sjø­en Pei­pus?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.