– Start hø­rer hjem­me i top­pen av norsk fot­ball

Sports­sjef. Har mye å gjø­re før over­gangs­vin­du­et sten­ger 16. au­gust Tor-kris­ti­an Karl­sen har et øns­ke om å byg­ge noe stort i Start. Det førs­te han skal gjø­re er å fin­ne spil­le­re som kan for­ster­ke la­get i opp­rykk­s­kam­pen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

42-årin­gen, som har vært spei­der og sports­di­rek­tør i en rek­ke stor­klub­ber, ble tors­dag pre­sen­tert som Starts nye sports­sjef. Fre­dag hils­te han på spil­ler­ne før tre­nin­gen på Sparebanken Sør Are­na.

Etter endt økt sat­te han seg i bi­len, og kjør­te til­ba­ke til Oslo, der han bor de­ler av året. Den nes­te ti­den blir ho­ved­prio­ri­te­ten hans å se etter nye spil­le­re til Start, som lig­ger to po­eng bak di­rek­te opp­rykk til Elite­se­ri­en.

– De sam­ta­le­ne jeg har med klub­ben nå, de drei­er seg mye om spil­ler­lo­gis­tikk, sier Karl­sen, som al­le­re­de har be­gynt å kart- leg­ge ak­tu­el­le spil­le­re.

Den nye en­gelsk­man­nen i tre­ner­team­et, Mick Priest, bi­drar også ak­tivt der.

– Over­gangs­mar­ke­det er vå­kent og le­ver, og da må man være der det skjer. Jeg kom­mer til å være litt rundt om­kring de nes­te uke­ne, sier Karl­sen.

– For­sterk­nin­ger er en prio­ri­tert opp­ga­ve. Vi må se hvil­ke mu­lig­he­ter som lig­ger i det kor­te bil­det, sier Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal.

– IKKE OPP­TATT AV HIERARKI

Det nors­ke over­gangs­vin­du­et luk­ker 16. au­gust. Stei­nar Pe­der­sen øns­ker seg en midt­bane­spil­ler og en spiss før den tid.

– Vi har lø­pen­de dis­ku­sjo­ner om det vi ser, sier Karl­sen, som er klar på at det er bra kva­li­tet i stal­len til Start al­le­re­de.

– Jeg ser en spen­nen­de grup­pe, og et lag som spil­ler god fot­ball i pe­rio­der. La­get lig­ger to po­eng bak di­rek­te opp­rykk, og det er et vel­dig godt ut­gangs­punkt, sier han.

– Hvor hø­rer Start hjem­me?

– I top­pen av norsk fot­ball, sier Karl­sen.

– Hvor­dan skal klub­ben kla­re å kom­me dit?

– Vi må byg­ge vi­de­re på det som er blitt gjort den­ne se­son­gen, fort­set­te med ut­vik­lings­ar­bei­det, og støt­te de som er her. Sam­ti­dig hvis vi også har mu­lig­he­ten til å for­ster­ke, er også det en vei å gå.

Karl­sen har sig­nert en kon­trakt ut 2019-se­son­gen med Start.

– Hva om det ikke blir opp­rykk i år?

– Vi for­hol­der oss til nuet, og jeg sy­nes at for­ut­set­nin­ge­ne for å lyk­kes i et langt per­spek­tiv er gode. Jeg vet at de som jeg for- hol­der meg til å klub­ben her, er vel­dig opp­tatt av at vi skal ta be­slut­nin­ger som er til de bes­te for klub­ben, og fram­ti­da. Så får det ta den ti­den det tar, sier Karl­sen.

– Blir du sje­fen til Stei­nar Pe­der­sen, el­ler blir dere like­stil­te?

– Vi er et team, og jeg er ikke opp­tatt av hierarki. Må­let er at vi skal job­be godt sam­men, og det tror jeg vi skal kla­re, sier Karl­sen.

– SOM LYN FRA KLAR HIM­MEL

TV 2-eks­pert Je­sper Mat­hi­sen be­skrev sig­ne­rin­gen av Karl­sen som Starts vik­tigs­te på år og dag på Twit­ter tors­dag.

– Start har skre­ket etter mann i en sånn type stil­ling av det ka­li­be­ret. Det å få tak i Tor-kris­ti­an Karl­sen når du lig­ger på tredje­plass i 1. di­vi­sjon, er en stor pre­sta­sjon, og som lyn fra klar him­mel for alle. Jeg tror in­gen had­de sett for seg at han skul­le kom­me ned hit og bi­dra, sier Mat­hi­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han me­ner an­set­tel­sen av 42-årin­gen gir Start helt and­re mu­lig­he­ter for å lyk­kes på over­gangs­mar­ke­det.

– Det har vært en ikke alt­for god greie med Starts ar­beid de sis­te åre­ne, sier Mat­hi­sen.

Rolf Da­ni­el Vik­støl be­skri­ver den nye sports­sje­fen som «vel­dig spen­nen­de».

– Han har et kjent navn i Nor­ge, og ikke minst in­ter­na­sjo­nalt. Han har en van­vit­tig bra cv, og jeg tror han er rik­tig mann til å byg­ge det­te Start-pro­sjek­tet vi­de­re, sier han.

– Hva vil det­te gjø­re for Start? – Det vil gi klub­ben et løft. TorKris­ti­an har mas­se kon­tak­ter, og vet hvor­dan ting fun­ge­rer. Jeg tror han vet hvor­dan man skal dri­ve en klubb, og hvor­dan man skal hen­te rik­ti­ge spil­le­re, sier Vik­støl.

FOTO: HÅVARD KARL­SEN

Tor-kris­ti­an Karl­sen er i gang med job­ben som sports­sjef i Start. Han for­ven­ter å være mye på rei­se før over­gangs­vin­du­et sten­ger 16. au­gust. Her er han av­bil­det på fre­da­gens tre­ning på Sparebanken Sør Are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.