Klart for ny folke­fest i Gy­land Grand Prix

Faedrelandsvennen - - SPORT - AG­NAR KLUNGLAND, for Gy­land Grand Prix

Mel­lom 1000 og 1500 skue­lyst­ne plei­er å kom­me til ba­nen i Gy­land for å over­være det­te tra­di­sjons­rike heste­lø­pet.

Like sik­kert som at au­gust kom­mer, ar­ran­ge­res heste­lø­pet i Gy­land den førs­te lør­da­gen i den­ne må­ne­den. I fjor fei­ret GGP 40 år. Lø­pet er mer enn folke­fest, det er et løp der alle heste­ty­per, alle barn og voks­ne kan del­ta i, ha det gøy, opp­le­ve fart og spen­ning og kose seg på heste­ba­nen. Alle løp går un­der Det Nors­ke Trav­sel­skap, og pon­ni­er, trav­hes­ter, gam­per, fjor­din­ger, tung­dø­ler, løps­hes­ter og hes­ter som ikke har løps­tre­ning stil­ler i mon­tè-trav/ga­lopp-løp i alle klas­ser, med og uten sul­ky. Det blir også and­re ting den­ne da­gen, som heste­sko-kas­ting, små­dyr­s­ut­stil­ling, salg av mat og mye mer i salgs­bo­de­ne. Mel­lom 50 og 60 hes­ter er på­meldt til 20 løp.

Ba­nen har vært flit­tig be­nyt­tet sis­te uka før selve stor­lø­pet. Pon­ni­grup­pa i Gy­land Heste­sports­lag har pon­nileir på ba­nen med over 30 pon­ni­er og 25 jen­ter i ret­te heste­al­de­ren som del­ta­ke­re. Dis­se ser med spen­ning fram til lør­da­gens dyst, og tre­ner litt fart, men like mye sam­spil­let mel­lom to­bein­te og de fir­ben­te.

Heste­lø­pet ar­ran­ge­res av Gy­land Idretts­lag og Gy­land Heste­sports­lag. Klub­ben har hatt man­ge ryt­te­re som er blitt lagt mer­ke til, helt opp ver­dens­top­pen. Gy­land Heste­sports­lag kå­ret til Årets Klubb i Nor­ge i 2009. Ni­na Da­ni­el­sen ble nor­ges­mes­ter i trav for da­mer i 1989. Hun var førs­te for­mann i la­get og har vært pri- mus mo­tor for heste­ak­ti­vi­te­te­ne sam­men med In­golf Åt­land, Nils L. Gy­land og Solveig Eies­land. I til­legg kom­mer ride­grup­pa som kom i gang i 2001. De har man­ge flot­te plas­se­rin­ger i vise til.

FOTO: AG­NAR KLUNGLAND

I dag ar­ran­ge­res Gy­land Grand Prix for 41. gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.