Nm-gull til kris­tian­san­de­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - TORE MYDLAND, for Kris­tian­sand Sand­vol­ley­ball­klubb

Ksk-spil­ler­ne Svein­ung Berg Ol­sen og Re­na­te Bjer­land vant gull i hver sin U19­klas­se, sam­men med sine mak­ke­re Andreas Slet­vold og Kir­sti­ne Gar­der.

Ol­sen og mak­ke­ren Andreas Slet­vold fra Tøns­berg møt­te duo­en Karl Jør­gen Mos­vold, fra Kris­tian­sand, og Tor­jus Klei­va­ne i fi­na­len. Beg­ge lag kjem­pet inn­bitt, men Ol­sen og Slet­vold fikk til slutt be­løn­ning for å ha brukt svært mye av ti­den i som­mer på tre­ning. Det ble en flott sølv­me­dal­je på Mos­vold og Klei­va­ne, mens Ksk-spil­le­ren Håkon Mydland tok en sterk, med sam­ti­dig litt sur, 4. plass, sam­men med mak­ker Kje­til Ri­is­land (Dristug).

– Det var et flott mes­ter­skap til tross for det litt rus­ke­te væ­ret. Andreas og jeg spil­te godt gjen­nom hele mes­ter­ska­pet og gjor­de få feil, sier Svein­ung Berg Ol­sen.

Re­na­te Bjer­land og Kir­sti­ne Gar­der fra Skje­berg har le­vert so­lid spill gjen­nom hele mes­ter­ska­pet, og be­gyn­te fi­na­len over­be­vi­sen­de. Men i and­re sett fikk de mer mot­stand fra duo­en Berg/bo­gen, og måt­te job­be skik­ke­lig for å sik­re sei­e­ren. Men sei­e­ren kom, til pa­ret som kan­skje var blant de størs­te fa­vo­rit­te­ne på for­hånd.

– Gjen­nom hele tur­ne­rin­gen har vi vært vel­dig ster­ke, og har ikke tapt et enes­te sett, sier Bjer­land.

I U15-klas­sen tok de unge KSK­gut­te­ne Max Jør­gen Fos­se­lie og Le­on Lauv­land sølv­me­dal­je.

ULes hele inn­leg­get på lo­kal­s­por­ten.fvn.no.

FOTO: TORE MYDLAND

Alle me­dal­je­vin­ner­ne i U15- og U19-klas­sen i ju­nior-nm i sand­vol­ley­ball sam­let tors­dag ved sand­vol­ley­ball­ba­ne­ne på Gim­le. På bil­det står Re­na­te Bjer­land og Kris­ti­ne Gaar­der (foran, i midt­en) om­kran­set av (nav­ne­ne er i til­fel­dig rekke­føl­ge): Ju­lia S. Thel­le, The­ri­an Kaelo, Mathea Kris­ti­ne Due­sund, Ma­ja So­fie Win­delstad, Syn­ne S. Ma­ri­dal, Ei­ril J. Isach­sen, Ben­ja­min Ut­vik, Hen­rik Flate­bø, Max Jør­gen Fos­se­li, Le­on Lauv­land, Jens Aas­gard, Lars Kris­ti­an Eke­land, Ma­ria H. Dahl, Ka­ri V. Bo­gen, Live Sør­bø, Tu­va Aar­re­stad, Svein­ung Berg Ol­sen, Andreas Slet­vold, Tor­jus Klei­va­ne, Karl Jør­gen Mos­vold, Ei­rik Ås­mul, Ivar U. An­dersland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.