For­vent­nin­ger.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - CHRISTINA ØSTTVEIT

Når ka­len­de­ren bik­ker juni, blir jeg eks­tremt glad. Som­mer­en lig­ger foran, og jeg har all­tid en haug av sto­re pla­ner jeg hå­per å få gjen­nom­ført. Så kom­mer pl­ut­se­lig au­gust. Det fø­les som om 1. juni var i går. Hvor ble som­mer­en egent­lig av? Hva rakk jeg egent­lig å gjø­re? Så blir jeg litt ir­ri­tert på meg selv, for jeg glem­mer så ofte de små, men su­per­hyg­ge­li­ge hver­dags­øye­blik­ke­ne, der jeg vir­ke­lig nøt som­mer­en. De gan­ge­ne vi spon­tant spis­te mid­dag ute etter jobb. De var­me, vind­stil­le, kvel­de­ne på ter­ras­sen. Jeg skal prø­ve å bli flin­ke­re til å sen­ke skuld­re­ne når som­mer­en nær­mer seg. Ikke stres­se med å leg­ge alt­for man­ge pla­ner, som jeg kan­skje ikke rek­ker. Da vil jeg hel­ler gri­pe tak i de små, men ver­di­ful­le øye­blik­ke­ne som uven­tet duk­ker opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.