Kon­gen fikk båt­pris

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

Lør­dag fikk kong Ha­rald pris un­der av­slut­nin­gen av Ri­sør Tre­båt­fes­ti­val.

Kon­gen mot­tok Ri­sør Tre­båt­fes­ti­vals æres­pris for sin inn­sats for seil­spor­ten og en­ga­sje­ment i tre­båt­mil­jø­et gjen­nom ak­tiv del­ta­kel­se på re­gatta­ba­nen. Til­de­lin­gen ble fore­tatt av sty­ret i tre­båt­fes­ti­va­len på Ri­sør torv.

Her er jury­ens be­grun­nel­se: «Tre­båt­fes­ti­va­lens he­ders­pris de­les ut av sty­ret i fes­ti­va­len, He­ders­pri­sen er en åpen pris som kan til­de­les som en spe­si­ell opp­munt­ring til per­soner, bå­ter, el­ler and­re som ut­mer­ker seg i for­hold til årets fes­ti­val. Den­ne pri­sen de­les ikke nød­ven­dig­vis ut hvert år. Årets vin­ner av he­ders­pri­sen har tid­li­ge­re, i 2008, fått fes­ti­va­lens pris for best res­tau­rer­te seil­båt. Som ei­er av minst to flot­te tre­bå­ter kva­li­fi­se­rer han til å være en ekte tre­båt­venn. Gjen­nom et langt liv har han gjort en unik inn­sats for seil­spor­ten som ut­øver og rolle­mo­dell. På re­gatta­ba­nen de tre sis­te da­ge­ne vis­te han at han er ver­dens tøf­fes­te, mest vå­ga­le, mest spor­ty og stand­haf­ti­ge sei­ler­kon­ge.»

Hvert år be­sø­kes fes­ti­va­len av 12-15.000 gjes­ter. I år ble den ar­ran­gert for 34. gang.

FOTO: TORE MYRBERG, IRISØR.NO

Fra venst­re står Mik­kel Thom­mes­sen, som er pro­sjekt­le­der for seil­re­gat­ta­en, styre­med­lem An­ne Kris­tin Lind­seth, Kong Ha­rald, fes­ti­val­le­der Ka­ri-an­ne Røis­land og styre­le­der i Ri­sør tre­båt­fes­ti­val, Lars Grøn­vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.