25

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

PROSENT

på tre år har ut­gif­te­ne til lege­mid­ler i Nor­ge økt med. Fle­re er be­kym­ret for om hem­me­li­ge pri­ser øker kost­na­de­ne. Si­den 2013 har of­fent­li­ge ut­gif­ter til lege­mid­ler ste­get med fem mil­li­ar­der kro­ner. Me­di­sinsk fag­di­rek­tør i Lege­mid­del­ver­ket, Stei­nar Mad­sen, sier lege­mid­del­in­du­stri­en er de enes­te som tje­ner på hem­me­lig­hol­det. Stein Sund­strøm, leder for Norsk on­ko­lo­gisk fore­ning, sier til VG at nors­ke kreft­le­ger er sterkt imot hem­me­li­ge pri­ser. Ka­ri­ta Bekke­mel­lem, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lege­mid­del­in­du­stri­en, hev­der Nor­ge har blant de la­ves­te pri­se­ne i Euro­pa og at kon­fi­den­si­el­le av­ta­ler gjør det let­te­re for myn­dig­he­te­ne å opp­nå gode pri­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.