40 mil­li­ar­der euro for Brexit

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stor­bri­tan­nia er be­redt til å be­ta­le opp til 40 mil­li­ar­der euro til EU for å få ba­lan­se i regn­ska­pet når lan­det trek­ker seg ut, skri­ver The Sun­day Te­le­graph.

Avi­sa mel­der at det er førs­te gang bri­te­ne tall­fes­ter sin Brexit-reg­ning – selv om sum­men er langt un­der de 100 mil­li­ar­der euro­ene som dis­ku­te­res i Brus­sel

Stor­bri­tan­nia skal være vil­lig til å be­ta­le be­lø­pet kun hvis EU god­tar å for­hand­le om opp­gjø­ret som en del av en av­ta­le om frem­ti­dig sam­ar­beid, in­klu­dert han­del.

EU har gjort det klart at de for­ven­ter frem­drift når det gjel­der Brexit­reg­nin­gen, samt ret­tig­he­te­ne til euro­pe­is­ke bor­ge­re som bor i Stor­bri­tan­nia og det irs­ke grense­pro­ble­met, før det kan bli snakk om å for­hand­le om en fri­han­dels­av­ta­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.