FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Norsk med­bor­ger­pa­nel

● Hel­di­gi­tal in­fra­struk­tur for spørre­un­der­sø­kel­ser.

● Føl­ger hold­nin­ge­ne til del­ta­ker­ne over tid og be­står i dag av over 6000 re­spon­den­ter.

● Fors­ker på vik­ti­ge sam­funns­ut­ford­rin­ger som kli­ma, eks­tre­mis­me, helse, in­te­gre­ring og ulik­het.

● Opp­ret­tet i 2012. Fi­nan­siert av Ber­gens forsk­nings­stif­tel­se og Uni­ver­si­te­tet i Bergen.

● Nett­si­der: uib.no/med­bor­ger og digs­sco­re.uib.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.