Nors­ke kreft­pa­si­en­ter må få medi­si­nen som vir­ker

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE, 1.stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-agder

De­mo­kra­te­ne i Nor­ge me­ner at det er en po­li­tisk skan­da­le at det tar alt for­lang tid fra lo­ven­de medi­si­ner blir ut­vik­let til pro­duk­tet taes i bruk på nors­ke kreft­pa­si­en­ter her i lan­det

●● De sis­te åre­ne har verden opp­levd en li­ten re­vo­lu­sjon innen kreft­be­hand­ling, og det med­fø­rer hel­dig­vis at en rek­ke pa­si­ent­grup­per som tid­li­ge­re ikke had­de noe til­bud kan i dag leve leng­re og bed­re med sin kreft­syk­dom.

Dess­ver­re så opp­le­ver man i dag i alt for man­ge liv går tapt for­di at nye og ef­fek­ti­ve kreft­me­di­si­ner ikke tas i bruk. I dis­se til­fel­le­ne me­ner De­mo­kra­te­ne i Nor­ge at det sna­rest må kom­me på plass en mid­ler­ti­dig fi­nan­sie­rings­ord­ning, slik at kreft­pa­si­en­te­ne raskt kan ta de nye medi­si­ne­ne i bruk som red­der liv.

De­mo­kra­te­ne i Nor­ge ber der­for Re­gje­rin­gen om å inn­føre et sys­tem for mid­ler­ti­dig fi­nan­sie­ring av lo­ven­de lege­mid­ler som er til vur­de­ring i be­slut­nings­fo­rum slik at ikke det øko­no­mis­ke stop­per mu­lig­he­ten til å ta i bruk nye medi­si­ner. Ver­dens ri­kes­te land Nor­ge kan ikke være på U-landsni­va oven­for nors­ke kreft­pa­si­en­ter. Nok er nok!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.