Ame­ri­kans­ke po­li­tis­ke ama­tø­rer

Faedrelandsvennen - - MENING -

Po­li­tisk re­dak­tør Vidar Ud­jus skri­ver i sin kom­men­tar den 29/7 at na­sjo­na­lis­men som Trump re­pre­sen­te­rer had­de vært langt far­li­ge­re om pre­si­den­ten had­de vært en dyk­tig po­li­ti­ker. Når har Vidar Ud­jus fun­net ut at det kan fin­nes dyk­ti­ge po­li­ti­ke­re i USA?

●● Kan­skje per­soner som Rand Paul, Ber­nie San­ders, Tul­si Gab­bard og Jill Stein, men knapt noen fle­re. I uten­riks og sik­ker­hets­po­li­tik­ken opp­trer ame­ri­kans­ke po­li­ti­ke­re uan­sett pre­si­dent som uan­svar­li­ge vill­menn som bare øns­ker krig, død, øde­leg­gel­se, re­gime­skif­te ter­ror og li­del­se for and­re lands si­vil­be­folk­ning.

Man kan nep­pe tro at det gjen­nom­snitt­li­ge Iq-ni­vå­et for ame­ri­kans­ke po­li­ti­ke­re er høy­ere enn 48.6. For­stå­el­se for and­re lands his­to­rie og kul­tur lig­ger på et null-nivå, og for ame­ri­kans­ke po­li­ti­ke­re er di­plo­ma­ti et frem­med­ord. In­gen ame­ri­kansk uten­riks­mi­nis­ter når ver­dens bes­te uten­riks­mi­nis­ter Sergej Lav­rov len­ger enn midt opp på leg­gen i di­plo­ma­tisk kløkt. Ame­ri­kansk po­li­tikk er bygd på evig krig, ver­dens­he­ge­mo­ni, styr­ting av re­gi­mer, in­ter­ven­sjo­ner, død, øde­leg­gel­se og ter­ror. De­mo­kra­ti er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.