Tone Mar­ti­ne Kit­tel­sen

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRISTIAN HOLE

●● Bo­sted: Fra Kris­tian­sand, bo­satt i Oslo

●● Ak­tu­ell: Dag­lig leder i Ravne­dans

Hva er din ster­kes­te kul­tur­opp­le­vel­se?

– Jeg ser ofte kunst­ne­ris­ke pro­ses­ser fra inn­si­den og det kan ofte være vel­dig sterkt. Å job­be med mye for­skjel­li­ge folk som gir så mye av seg selv for å få fram noe de tror på og vil at folk skal opp­le­ve, det syn­tes jeg er vak­kert.

Hva le­ser du ak­ku­rat nå?

– Ak­ku­rat nå le­ser jeg egne rap­por­ter for Ravne­dans og en haug med mai­ler. Det er sto­re etter­døn­nin­ger etter Ravne­dans og mye som må i boks før vi om en ukes tid går i gang med plan­leg­gin­gen av nes­te års fes­ti­val. Men jeg er in­gen lese­hest. Jeg li­ker ikke hes­ter.

Hva vil­le du gjort hvis du var dik­ta­tor for en dag?

– Det had­de vært kult å få alle men­nes­ker i verden til å bade i ha­vet sam­ti­dig for ek­sem­pel. Det er jo så dei­lig å bade.

Hvil­ken se­rie må du se?

– Jeg er ikke hek­ta på noen se­ri­er. Men da jeg var li­ten snek jeg meg all­tid til å se «Gla­mour» etter skole­tid. Den se­ri­en må ikke gå i glemme­boka.

Hva dri­ver du med ak­ku­rat nå på kul­tur­fron­ten?

– Jeg plan­leg­ger høs­ten. Som fri­lan­ser kan det være litt av en ka­bal for å få alle da­to­er til å klaf­fe. Jeg hol­der blant an­net på med et sol­o­pro­sjekt som jeg gle­der meg vel­dig til å kom­me i gang med nå i au­gust og et pro­sjekt jeg skal gjø­re i Nord-nor­ge i ok­to­ber. Så er det jo Ravne­dans, da, som er som et evig­hets­pro­sjekt el­ler en klegg som ikke slip­per ta­ket.

Hvil­ken film vil­le du spilt i?

– «The Re­ven­ant». For da kun­ne jeg prøvd å sove inni den hes­ten som Le­onar­do Di­cap­rio so­ver i.

Hvil­ken sang får deg til å dan­se?

– Si­den jeg job­ber med dans så er det ikke all­tid mu­sikk som må til for å få meg til å dan­se. Men hvis du set­ter på noe Brit­ney el­ler Mis­sy El­liott så gir jeg det lil­le eks­tra.

Hva kun­ne vært bed­re med kul­tur­byen Kris­tian­sand?

– Jeg tror byen kun­ne hatt godt av enda mer va­rier­te kunst­til­bud og at man kun­ne tør­re å ta stør­re sjan­ser på å vise ting som ut­ford­rer og gir stør­re inn­sikt i hva kunst kan være. Røs­ke folk litt i flet­ta.

Hva ang­rer du mest på?

– En gang jeg var på Narve­sen så fikk jeg en mage­fø­lel­se på at jeg bur­de kjø­pe et flax­lodd, men jeg gjor­de det ikke. Rett etter­på sto jeg uten­for kios­ken og så at ei jen­te kom ut med det størs­te dol­lar­gli­set i his­to­ri­en og et flax­lodd i hen­de­ne...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.