San­ne Kris­tu­set­ter­føl­ge­re–har du sett dem?

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

In­for­ma­sjo­nen vel­ter inn­over oss. So­sia­le medi­er ko­ker. De di­gi­ta­le verk­tøy opp­da­te­res kon­stant. Røs­ter fra alle kan­ter strøm­mer på. Hva gjør det med oss? Hvem er vi? Hvor skal vi? Noen mis­ter tro­en på hva de trod­de før, blir for­vir­ret, like­gyl­dig, or­ker ikke, gir opp. I en krise­tid som den vi le­ver i, sier Je­sus Kris­tus: «Man­ge fals­ke pro­fe­ter skal stå fram og føre man­ge vill» (Matt 24, 11). Pass på! Ikke noe kirke­sam­funn er im­mun mot falsk lære, vrang­lære. Den prø­ver å kom­me inn over­alt, for­di vi har en ond fien­de som bru­ker alle mid­ler. Vær på vakt! Les hele Det Nye Tes­ta­men­tet fra perm til perm, ta deg tid, bruk ikke bare noen få mi­nut­ter på ste­der and­re har valgt ut for deg, les alt. Det har du tid til, hvis du me­ner al­vor med at du vil føl­ge Kris­tus og være en be­kjen­nen­de kris­ten. Nå gjel­der det som aldri før. Be­kjenn Kris­tus ved å leve i Sann­he­ten, Ly­set, Evan­ge­li­et. Vær be­visst, ob­ser­vant. Skam deg ikke over Evan­ge­li­et. Om du er den enes­te i fa­mi­li­en, på job­ben el­ler i venne­kret­sen som tror på Kris­tus, gi ikke opp: Du skal få kraft når Den Hel­li­ge Ånd kom­mer over deg og være et le­ven­de vit­ne om Kris­ti nå­des og sann­hets strå­len­de lys. Stå på!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.