25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. AU­GUST 1992

●● Dom­prost Jan A. Erich­sen i Kris­tian­sand har in­gen ting til overs for bis­kop Per Løn­nings idé om å an­set­te en egen ok­kult eks­pert i hvert bispe­døm­me. Han inn­røm­mer li­ke­vel at kir­ken vet for lite om ok­kult virk­som­het. – Løn­ning nings bruk av or­de­ne ek­sor­sist og de­mon­ut­dri­ver er me­get uhel­dig. Det ska­per bare as­so­sia­sjo­ner til gru­ful­le hen­del­ser i for­ti­den, tord­ner Erich­sen. Eks­pert på ok­kult re­li­gion og fi­lo­so­fi, Karl Mil­ton Har­tveit, med 25 års er­fa­ring på om­rå­det, sier at han gjer­ne vil un­der­vi­se pres­te­ne i Kris­tian­sand dom­pros­ti i ok­kul­tis­me og sa­ta­nism me. – Jeg had­de kom­met langt med en dobb belt­time, sier Har­tveit, som tror han kun­ne t til­ført en «preste­klas­se» nyttig lær­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.