25 pro­sent mer ned­bør enn nor­malt

Sy­nes du det har reg­net mye i som­mer? Du har helt rett. Det er 25 pro­sent mer ned­bør enn nor­malt, og bare to gan­ger den­ne som­mer­en er det målt over 25 gra­der på Kje­vik.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

I til­legg til det våte væ­ret, har det også vært langt mel­lom de vir­ke­lig go­de som­mer­da­ge­ne i år. Årets som­mer har kun bydd på to så­kal­te høy­som­mer­da­ger over 25 gra­der, opp­ly­ser Hel­ga The­re­se Til­ley Ta­jet, klima­fors­ker ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Sy­nes du det hør­tes lite ut med to høy­som­mer­da­ger? Det er fak­tisk ikke helt uvan­lig. Li­ke­vel lig­ger vi godt un­der nor­ma­len. Gjen- nom­snit­tet de sis­te 70 åre­ne er seks høy­som­mer­da­ger over 25 gra­der per som­mer, kan Ta­jet for­tel­le. En rask tall­ana­ly­se vi­ser at vi ikke har vært så hel­di­ge med de sis­te som­re­ne på Sør­lan­det:

– I fjor var det bare tre da­ger med tem­pe­ra­tu­rer over 25 gra­der i Kris­tian­sand. I 2015 had­de vi ikke en enes­te dag over 25 gra­der.

VARMERE OG MER NED­BØR

Men som­mer­tem­pe­ra­tu­ren i Kris­tian­sand lig­ger fak­tisk 0,7 gra­der over nor­ma­len. Vi har li- ke­vel ikke fått så man­ge sam­men­hen­gen­de, var­me sol­da­ger. Grun­nen til det er re­la­tivt en­kel:

– Det har ikke etab­lert seg noe sta­bilt høy­trykk her i år. Væ­ret er kao­tisk, og i år har vi hatt mye lav­trykk fra vest. Det ge­ne­rel­le bil­det for kli­ma­et er at det blir varmere og mer ned­bør, for­kla­rer Ta­jet.

Klima­fors­ke­ren for­tel­ler om en vå­te­re som­mer enn nor­malt over hele lan­det. Nord-nor­ge trakk det kor­tes­te strå­et i år, og har opp­levd mest ned­bør.

20 PRO­SENT NEDGANG

På cam­ping­plas­se­ne Hamre­san­den, Kris­tian­sand Fe­rie­sen­ter og Ro­lig­he­den lig­ger de iv­rigs­te cam­ping­tu­ris­te­ne godt spredt da vi be­søk­te dem man­dag. Hamre­san­den har mer­ket en nedgang på 15 - 20 pro­sent i an­tall be­sø­ken­de på cam­ping­plas­sen fra i fjor, og er der­med ikke så glad for at Kris­tian­sand opp­le­ver 25 pro­sent mer ned­bør enn nor­malt i år.

– Når det reg­ner er det jo en­kelt å bare pak­ke sam­men sa­ke­ne sine og dra, sier Sal­ly Ver­kerk, dag­lig leder på Hamre­san­den Cam­ping.

– Men folk bru­ker jo det væ­ret de får, sier hun op­ti­mis­tisk.

GA OPP FLUKTEN

Og sant er det. En­kel­te iv­ri­ge tu­ris­ter på Hamre­san­den har fes­tet tel­tet godt i bak­ken og ny­ter cam­ping­li­vet så godt de kan. To av dis­se er Ma­ri­an Da­vid­sen og Jar­le Da­vid­sen fra Horda­land. De rø­per at de er i Kris­tian­sand for and­re gang i som­mer:

– Vi røm­te til Ul­la­red i Sve­ri­ge for­ri­ge uke for­di det reg­net sånn. Men nå er det jo helt likt vær her igjen, suk­ker Ma­ri­an Da­vid­sen un­der tel­tet på ut­si­den av vog­na.

Tid­li­ge­re har pa­ret bodd i fe­rie­hyt­ter på Hamre­san­den. I år tenk­te de litt krea­tivt, og valg­te å be­stil­le en cam­ping­vogn for å kun­ne føl­ge etter god­væ­ret. Det gikk ikke helt som plan­lagt. Regn har fulgt pa­ret hele vei­en.

– Vi måt­te jo til slutt bare stop­pe en plass og gi opp, ler Jar­le Da­vid­sen.

Pa­ret skal le­ve­re cam­ping­vog­na til­ba­ke på søn­dag, og krys­ser fing­re­ne for at væ­ret byr på litt sol­skinn før uka er omme.

– Jeg spret­ter ut med sol­sto­le­ne hver gang jeg ser sola, sier Da­vid­sen.

TROSSER REG­NET

På Ro­lig­he­den cam­ping er det også et ti­talls cam­ping­tu­ris­ter som trosser reg­net. Jim­my og Tan­ja Blom­quist er på tur fra Fred­rik­stad med de fire døt­re­ne sine, og har igang­satt en ut­flukt til Ikea når Fædre­lands­ven­nen er inn­om.

– Jeg sy­nes ikke det har vært så dår­lig vær i som­mer. Men vi måt­te drop­pe Dyre­par­ken i dag på grunn av reg­net, for­tel­ler Blom­quist un­der pa­ra­ply­en.

Litt len­ger ned sit­ter Jip Ho­gen­boom og Aike Kaak fra Ne­der­land. De har vært tre uker i Nor­ge og to da­ger i Kris­tian­sand. Dom­men er en­kel:

– Væ­ret su­ger. Det går fint for oss, men det er ver­re for ett­årin- gen vår som gjer­ne vil krab­be rundt i gres­set, sier Ho­gen­boom.

På Kris­tian­sand Fe­rie­sen­ter sit­ter Frank Van Gool og Ani­ta Van Gool trygt plas­sert inni cam­ping­vog­na. Pa­ret har vært på en fem ukers lang Nor­ges­tur, og har opp­levd én og en halv uke med sol. Nå en­der de rei­sen sin på Sør­lan­det.

– Jeg for­ven­tet litt mer sol i Nor­ge, smi­ler Van Gool, men leg­ger til at Nor­ge står til for­vent­nin­ge­ne uan­sett.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Jim­my Blom­quist og Tan­ja Blom­quist fra Fred­rik­stad har pa­ra­ply­en på plass mens de pak­ker bi­len klar til en in­ne­dag på Ikea. De er på lav­vo­tur på Ro­lig­he­den cam­ping med døt­re­ne sine.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Frank Van Gool og Ani­ta Van Gool fra Ne­der­land har vært på en fem uker lang tur i Nor­ge. De har opp­levd en og en halv uke med regn, men sy­nes ikke det har øde­lagt opp­le­vel­sen. – Det enes­te som er synd er jo at det gjør at det kan bli litt tåke slik at vi ikke kan se ut­sik­ten, for­tel­ler pa­ret.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Jar­le Da­vid­sen og Ma­ri­an Da­vid­sen fra Horda­land lei­de seg en cam­ping­vogn for å unn­gå reg­net i som­mer. De ga opp og har slått seg til ro på Hamre­san­den Cam­ping sam­men med hun­de­ne Ni­ki­ta, Tris­ha og Den­nis. – Vi har kjøpt inn man­ge fil­mer og spilt mye ya­tzy, for­tel­ler Jar­le Da­vid­sen.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Aike Kaak og Jip Ho­gen­boom fra Ne­der­land trosser reg­net og sit­ter mest mu­lig ute un­der tel­tet uten­for cam­ping­vog­na. Her spil­ler de brett­spill, spi­ser mat og le­ker med ett­årin­gen sin som er med på tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.