Drøm­mer om å bli feng­sels­prest

Draps­døm­te Ve­ro­ni­ca Or­de­rud sit­ter i en ga­pa­huk på Øv­re Gåse­flå i Vennesla og sier hun kan ten­ke seg enda mer tid i feng­sel. Men da som prest.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

På rusle­tur med Stei­nar J. Ol­sen for­tal­te draps­døm­te Ve­ro­ni­ca Or­de­rud om sin sto­re drøm.

– Jeg stu­der­te teo­lo­gi mens jeg so­net, og har bare prak­sis­pe­rio­den igjen før jeg er fer­dig prest. Drøm­men er å bli feng­sels­prest el­ler me­nig­hets­prest, sier 45 år gam­le Ve­ro­ni­ca Or­de­rud.

Hun var en ung kvin­ne i 20-åre­ne da feng­sels­por­ten luk­ket seg bak hen­ne og 42 da hun kom ut i 2015 – etter å ha so­net lo­vens stren­ges­te straff for med­virk­ning til trip­pel­dra­pe­ne på Or­de­rud Gård – nor­ges­his­to­ri­ens mest om­tal­te kri­mi­nal­sak.

– Du kan jo for­sø­ke å stå uten- for feng­sels­por­ten med en søp­pel­sekk med klær og noen hund­re kro­ner i lom­ma og set­te i gang et nor­malt liv, for ek­sem­pel å søke jobb i kon­kur­ran­se med de som har brukt år på å byg­ge nett­verk. Du opp­le­ver nes­ten ikke stør­re uten­for­skap, sier hun til Fædre­lands­ven­nen.

Det er ei­er av Storm­berg, Stei­nar J. Ol­sen, som har in­vi­tert Or­de­rud til å vand­re med på hans gå­tur for in­klu­de­ring fra Kris­tian­sand til Hov­den. De had­de ikke møtt hver­and­re før tu­ren i høl­jen­de regn­vær man­dag. Ol­sen sier:

– Få er så for­hånds­dømt som men­nes­ker alle har en me­ning om, men svært få har møtt. Ve­ro­ni­ca har en spen­nen­de for­tel­ling og mye vik­tig er­fa­ring.

100 SØKNADER – NULL SVAR

Ve­ro­ni­ca Or­de­rud ler og for­tel­ler at hun søk­te over 100 job­ber etter endt so­ning. Hun fikk in­gen re­spons. Ar­beids­gi­ver­ne had­de nok med nav­net.

– Der opp­lev­de jeg det sam­me som man­ge inn­vand­re­re. Nav­net ga dem nok bil­der for de­res ind­re blikk. De kon­klu­der­te ut fra det – uten å ane hvem jeg egent­lig er.

– Men er det ikke litt for­ståe­lig også?

Stei­nar J. Ol­sen bry­ter inn og min­ner om at alle som kom­mer ut feng­sels­por­ten er fer­dig so­net. Det skal ikke være star­ten på mer straff.

– Vi må øve oss i å in­klu­de­re og ikke for­hånds­døm­me. Jeg opp­ford­rer for ek­sem­pel alle ar- beids­gi­ve­re til å kal­le inn til in­ter­vju noen de ikke kjen­ner fra før, sier han.

Or­de­rud leg­ger til:

– Alle men­nes­ker er så mye mer enn bil­det and­re har av dem. For meg har det­te også vært en tøff per­son­lig kamp. Jeg må hele ti­den kjem­pe og si til meg selv at man er mer enn det bil­det and­re har.

Hun fort­set­ter:

– Å hol­de ut den kam­pen er vei­en til et bed­re liv og et nytt liv. Man må for all del ikke fal­le inn i ste­reo­ty­pi­en and­re har av en. Hel­dig­vis har jeg hatt ven­ner og nett­verk, men vel­dig man­ge har ikke det, sier hun.

Det al­ler ver­ste med uten­for­skap er iføl­ge Or­de­rud at man­ge be­gyn­ner å se seg selv med sam­me døm­men­de blikk som om­ver­de­nen etter­hvert.

Ei venn­in­ne ble red­nin­gen.

❞ Du kan jo for­sø­ke å stå uten­for feng­sels­por­ten med en søp­pel­sekk med klær og noen hund­re kro­ner i lom­ma og set­te i gang et nor­malt liv.

VE­RO­NI­CA OR­DE­RUD

Hun had­de også nett­verk til å skaf­fe jobb.

Nå er Ve­ro­ni­ca Or­de­rud miljø­ar­bei­der i en av Frel­ses­ar­me­ens ru­s­in­sti­tu­sjo­ner på Grøn­land i Oslo.

– Un­der alle åre­ne i feng­sel var også tro­en vik­tig. Den ga meg kraft til å se på meg selv med and­re bril­ler enn det en­di­men­sjo­na­le inn­tryk­ket jeg viss­te man­ge and­re had­de, sier hun.

ROSER UNGDOMMEN

– Er folk fort­satt opp­tatt av Or­de­rud-sa­ken?

– Egent­lig ikke. I hver­da­gen er det ikke noe fo­kus på det. Jeg ser også et ge­ne­ra­sjons­skif­te. Da­gens unge er svært to­le­ran­te og in­klu­de­ren­de. De eld­re stre­ver nok mer.

– Nå står du fram i media igjen. Da min­nes folk på sa­ken?

Ve­ro­ni­ca Or­de­rud sva­rer at hun egent­lig ikke var i tvil da Stei­nar Ol­sen ring­te og vil­le møte hen­ne for å snak­ke om in­klu­de­ring og uten­for­skap. Hun sy­nes det er vik­tig å snak­ke til sam­fun­net om kam­pen mot uten­for­skap.

I vår send­te pri­vat­et­ter­fors­ker To­re Sand­berg inn de førs­te pa­pi­re­ne til Gjen­opp­ta­kel­ses­kom­mi­sjo­nen for å få Or­de­rud-sa­ken vur­dert på nytt. Over val­get sen­der han inn en fyl­di­ge­re be­grun­nel­se.

– Jeg hå­per av hele mitt hjer­te at sa­ken kom­mer opp og at jeg blir ren­vas­ket. Sam­ti­dig er det ikke vik­tig i det hele tatt. Jeg har et spen­nen­de liv som hand­ler om så mye mer, sier Ve­ro­ni­ca Or­de­rud.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ve­ro­ni­ca Or­de­rud og Stei­nar J. Ol­sen i ga­pa­hu­ken på Gåse­flå. – Alle men­nes­ker er så mye mer enn bil­det and­re har av dem, sier hun.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Reg­net høl­jet ned og fos­se­ne ble stør­re og stør­re, men Ve­ro­ni­ca Or­de­rud og Stei­nar J. Ol­sen gjen­nom­før­te gå­tu­ren li­ke­vel.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ve­ro­ni­ca Or­de­rud og Stei­nar J. Ol­sen gikk tur langs Otra ved Gåse­flå man­dag for å fo­ku­se­re på in­klu­de­ring og kamp mot uten­for­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.