Vil ikke ga­ran­te­re nye spil­le­re

Skal Start for­ster­ke i som­mer må det skje in­nen åtte da­ger. Ny­an­satt sports­sjef TorKris­ti­an Karl­sen og den nye le­del­sen sit­ter stil­le i bå­ten om de rik­ti­ge spil­ler­ne ikke duk­ker opp.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

Starts nye sports­sjef, TorKris­ti­an Karl­sen, vil ikke ga­ran­te­re spil­ler­kjøp i som­mer, hvis ikke det duk­ker opp en klar for­sterk­ning.

– Vi kom­mer ikke til å fore­ta noe om vi ikke fin­ner spil­le­re som klart for­ster­ker la­get. Det er den in­struk­sen jeg har fått, og et godt prin­sipp å ope­re­re etter, sier TorKris­ti­an Karl­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han ble an­satt som Starts sports­sjef i for­ri­ge uke, og er al­le­re­de i gang med å lete etter for­sterk­nin­ger til Stei­nar Pe­der­sen, Start-tre­ne­ren som har vært klar på at han øns­ker et par spil­le­re i som­mer. Først og fremst en spiss som kan øke sann­syn­lig­he­ten for opp­rykk.

Sam­ti­dig er det brei enighet i Start om at det ikke skal tas for­has­te­de be­slut­nin­ger, og at trop­pen som Start inne­har nå har go­de sjan­ser for å nå må­let om elite­se­ri­en.

– Vi har til­lit til spil­ler­ne og trop­pen som er der. Det er lett å bli pres­set til å gjø­re noe bare for å gjø­re noe om man har mu­lig­he­ten. Vi vil ikke bru­ke unød­ven­di­ge res­sur­ser, sier Karl­sen på te­le­fon fra Oslo.

NORD- OG ØST-EURO­PA

Han for­tel­ler at han og Start job­ber etter to spor.

– Vi ser selv­sagt på de tip­se­ne som kom­mer til oss, også dri­ver vi en del egen­søk. Det hand­ler om å se på spil­le­re som er un­der kon­trakt i and­re liga­er, sier Karl­sen åtte da­ger før over­gangs­vin­du­et i Nor­ge sten­ger.

– I hvil­ket mar­ked le­ter Start etter spil­le­re?

– Vi ser etter spil­le­re som det ikke er stor ri­si­ko i å hen­te. Det vil si at de har er­fa­ring fra en type fot­ball som er gans­ke lik den fot­bal­len vi spil­ler i Nor­ge. Da er vi i nord­li­ge de­ler av Euro­pa og ØstEuro­pa. Det kan jeg røpe, sva­rer Karl­sen, som var sports­sjef i is­ra­els­ke Mac­ca­bi Hai­fa for­ri­ge se­song.

Dit hen­tet han blant an­net Fi­tim Aze­mi, den tid­li­ge­re Fol­lo-spis­sen som had­de suk­sess for Bodø/ Glimt i elite­se­ri­en. Aze­mi er nevnt som en mu­lig Start-spiss på so­sia­le medi­er. Det blir han nep­pe.

– Det er åpen­bart en jeg kjen­ner vel­dig godt. Det er en god av­slut-

❞ Det er lett å bli pres­set til å gjø­re noe bare for å gjø­re noe om man har mu­lig­he­ten. Vi vil ikke bru­ke unød­ven­di­ge res­sur­ser. TOR-KRISTIAN KARL­SEN, sports­sjef i Start

ter som er sterk og hur­tig. Men slik si­tua­sjo­nen er nå ser det ut til at han har and­re al­ter­na­ti­ver, dess­ver­re. Kon­trakts­si­tua­sjon har også noe å si, for­kla­rer Karl­sen, som ikke ute­luk­ker spil­le­re på lån.

MOTTOK BUD På ROBSTAD

Karl­sen og Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen fin­ner fram mu­li­ge for- sterk­nin­ger for le­del­sen og sty­ret.

– Det vik­tigs­te er åpne kom­mu­ni­ka­sjons­lin­jer. Stei­nar og jeg må være eni­ge om det sports­li­ge, og så leg­ge fram for dem over oss.

– Jeg mer­ker at jeg fø­ler meg ti kilo let­te­re. Det å sen­de alt vi får av hen­ven­del­ser fra spil­le­re og agen­ter til Tor-kristian og la han sor­te­re er godt. Dess­uten er det fan­tas­tisk bra for Stei­nar å ha en spar­ring­part­ner på det­te om­rå­det. Mitt fo­kus nå er først og fremst på or­ga­ni­se­ring av klub­ben, sier Even Øgrey Brands­dal, som er di­rek­tør i Start En Drøm AS.

Det in­ter­na­sjo­na­le over­gangs­vin­du­et va­rer to uker len­ger.

– Det kan gjø­re det litt vans­ke­lig – det åp­ner seg gjer­ne opp litt på slut­ten, der vi går glipp av to uker. Men vi får spil­le med de kor­te­ne vi har for hån­den, sier Karl­sen, som også en fin­ger med i spil­let når det gjel­der spil­ler-

salg. Fædre­lands­ven­nen vet at Start mottok et bud fra Sogn­dal på Hen­rik Robstad før kam­pen mot Mjøn­da­len lør­dag. Bu­det på én mil­lion kro­ner ble av­slått.

– Vi har ikke be­hov for å sel­ge spil­le­re. I hvert fall ikke dem som er i første­el­le­ve­ren. Vi har ak­ku- rat nå en gans­ke tynn stall med de ska­de­ne vi har, sier Karl­sen, som lik­te det han så av Start lør­dag.

– Vi vis­te et høyt nivå i førs­te om­gang. Det var spille­mes­si­ge fram­skritt og jeg sy­nes sær­lig det var gøy å se de unge spil­ler­ne vise seg fram, sier Karl­sen og ten­ker på Ei­rik Wich­ne, Er­lend Seg­berg, Tho­mas Zern­ci­how, som alle le­ver­te go­de ting, sær­lig i førs­te om­gang.

FOTO: HÅVARD KARL­SEN

Tor-kristian Karl­sen ble an­satt som sports­sjef i Start tors­dag i for­ri­ge uke. Han prø­ver å fin­ne for­sterk­nin­ger til Start før over­gangs­vin­du­et sten­ger.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER / NTB SCANPIX

Start-spil­ler­ne kun­ne jub­le for 2-1-sei­er mot Mjøn­da­len søn­dag. Med 12 kam­per igjen av se­son­gen lig­ger sør­len­din­ge­ne ett po­eng bak Ran­heim på di­rek­te opp­rykk­s­plass.

FOTO: JAN KÅRE NESS / NTB SCANPIX

Ad­nan Had­zic (18) er fore­lø­pig den enes­te spil­ler­sig­ne­rin­gen si­den Start En Drøm AS tok over sty­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.