He­ad­hun­tet til kunde­sup­port

Gab­ri­el Berg­man Hen­rik­sen(17) er he­ad­hun­tet av et in­ter­na­sjo­nalt fir­ma som kunde­sup­por­ter for bruk av vir­tu­el­le pen­ger, så­kalt krypto­va­lu­ta.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no

Mam­ma Jen­ni­fer Berg­man Hen­rik­sen syn­tes søn­nen bruk­te vel mye tid foran data­skjer­men, men så ble Gab­ri­el (17) he­ad­hun­tet av et in­ter­na­sjo­nalt fir­ma.

– Nå er jeg or­dent­lig stolt av ham, sier mam­ma Jen­ni­fer Hen­rik­sen når vi mø­ter hen­ne hjem­me på Mø­vik i Kris­tian­sand.

Hun skjøn­te tid­lig at søn­nen had­de in­ter­es­se for pen­ger. Som fem­åring solg­te han lør­dags­god­tet sitt til søsk­ne­ne. Den da­gen han fyl­te 13, da han had­de lov til det, be­gyn­te han å sel­ge VG. Og han sløs­te ikke med pen­ge­ne. Da han fikk top­pet kon­to­en til kon­fir­ma­sjo­nen, be­gyn­te han å in­ves­te­re.

– I bit­coins, smi­ler han som det skul­le være det na­tur­ligs­te i verden.

VIR­TU­EL­LE PEN­GER

Han had­de sett et inn­slag på tv om den nye for­men for vir­tu­el­le pen­ger.

– Jeg ble in­ter­es­sert for­di det var helt uten­om det van­li­ge sys­te­met, uten­om ban­ker og alt.

Bit­co­in (av «bit» og en­gels­ke «co­in» = mynt) er en di­gi­tal va­lu­ta la­get i 2009 av Satoshi Na­kamo­to. Til for­skjell fra de fles­te and­re va­lu­ta­er av­hen­ger ikke Bit­co­in av noen sen­tral ut­ste­der, ban­ker el­ler lig­nen­de. Den til­la­ter ano­nymt ei­er­skap og ano­ny­me over­fø­rin­ger av ver­di­er.

Mam­ma Jen­ni­fer ante ikke hva søn­nen drev med. I time­vis satt han ved data­ma­ski­nen på rom­met. For man­ge ti­mer, syn­tes mor:

BE­KYM­RET

– Jeg var be­kym­ret, syn­tes det var for mye av li­vet som ung­dom han bruk­te foran skjer­men, sier hun.

Bit­coins må man kjø­pe, el­ler «mi­ne» (lage) selv. Gab­ri­el har gjort beg­ge de­ler.

– Jeg har vel in­ves­tert og «mi­net» mel­lom 15.000 og 20.000 tu­sen kro­ner i blant an­net bit­coins. Nå er vel ver­di­en rundt 40.000 kro­ner, sier han.

Han els­ker pro­gram­me­ring. Det ble ty­de­lig al­le­re­de da han var 12 år gam­mel. Da be­gyn­te han byg­gin­gen av en ro­bot av lego­klos­ser, Lego mind­storms. En ro­bot som kan løse den be­ryk­te­de Ru­biks kube. Han har lagt ut vi­deo på You­tube av den, og den er sett over en halv mil­lion gan­ger. Selv det har han tjent pen­ger på.

BIT­COINS

Med all ti­den han har brukt på å set­te seg inn i hvor­dan sys­te­me­ne for bit­coins og an­nen krypto­va­lu- ta fun­ge­rer, og nå i den se­ne­re tid, hvor­dan de vir­tu­el­le pen­ge­ne kan om­gjø­res til re­elt be­ta­lings­mid­del, har han opp­ar­bei­det seg be­ty­de­lig kom­pe­tan­se.

– Jeg har vært vel­dig ak­tiv i so­sia­le medi­er, fo­rum og nett­verk på nett med å hjel­pe og sva­re på spørs­mål fra folk fra hele verden, sier Gab­ri­el.

En dag ring­te te­le­fo­nen, og det var dr. Ju­li­an Hosp som er en av grün­der­ne og sje­fråd­gi­ver i fir­ma­et Tenx. Det har ut­vik­let ap­pli­ka­sjo­nen som om­dan­ner vir­tu­el­le pen­ger til or­dent­li­ge pen­ger, og im­ple­men­tert det­te i et de­bet­kort av ty­pen VISA.

HE­AD­HUN­TET

– Han vil­le head­hun­te Gab­ri­el

som skul­le be­gyn­ne å job­be som sup­por­ter for sel­ska­pet i so­sia­le medi­er. Han had­de blitt gjort opp­merk­som på inn­sat­sen Gab­ri­el had­de gjort med å hjel­pe folk, og var im­po­nert. Men han nek­tet å tro at han bare var 17 år. «Minst 25 år», sa han, iføl­ge mam­ma.

Det­te be­kref­ter Ju­li­an Hosp i en e-post til Fædre­lands­ven­nen. Han skri­ver at Tenx har tre kri­te­ri­er de vur­de­rer po­ten­si­el­le an­sat­te på, og at Gab­ri­el sco­ret max på alle tre.

Så fra juli må­ned ble Gab­ri­el kon­trakt­fes­tet an­satt og skal job­be med det­te ved si­den av skole­gan­gen på Vågs­bygd vi­dere­gå­en­de sko­le, hvor han skal be­gyn­ne i and­re klas­se stu­die­spe­sia­li­se­ring.

Som del av job­ben fikk han ny- lig de­bet­kor­tet til Tenx, som han bruk­te til å kjø­pe brus og piz­za med i Kris­tian­sand. Han skal være den førs­te i Nor­ge med det­te kor­tet.

– Hva har du lyst til å bli når du blir stor?

– Det må bli noe med data og øko­no­mi. Jeg vet ikke ennå. Det had­de vært gøy å star­te noe for meg selv, men nå må jeg først full­fø­re vi­dere­gå­en­de og se hvor­dan det går med job­ben i Tenx, så får vi ta det der­fra, sier han.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Mam­ma Jen­ni­fer Berg­man Hen­rik­sen er stolt over søn­nen Gab­ri­el som ble he­ad­hun­tet av det in­ter­na­sjo­an­le fi­ra­met Tenx.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.