Go­de råd før skole­start

Slik for­be­re­der du bar­net ditt til skole­start.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KATHRINE HUMBERSET

For man­ge for­eld­re er det et lite sjokk å plut­se­lig ha skole­barn. Her er eks­per­te­nes råd til hvor­dan du best for­be­re­der bar­net ditt til skole­start.

Har du en kom­men­de første­klas­sing i hu­set, har bå­de du og po­den sann­syn­lig­vis kjent på spen­ning for hvor­dan den nye hver­da­gen vil bli. Barne­ha­gen skal byt­tes ut med nye ru­ti­ner og reg­ler, bar­net skal bli del av en stor grup­pe og få nye ven­ner.

– Bar­na går fra et trygt sted til noe helt frem­med og må selv ta stør­re an­svar bå­de når det gjel­der spi­sing, klær og lek. De vil som re­gel bå­de gle­de og grue seg, sier barne­ha­ge­og klasse­roms­fors­ker ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus (HIOA), Eli­sa­beth Bjør-

ne­stad og fort­set­ter:

– For­eld­re­ne er også spen­te og må gi mer slipp. Når bar­na be­gyn­ner på sko­len, er av­stan­den mel­lom for­eld­re­ne og de som job­ber di­rek­te med bar­na leng­re enn den var i barne­ha­gen. Du snak­ker sjeld­ne­re med læ­re­ren – spe­si­elt hvis du le­ve­rer og hen­ter på skole­fri­tids­ord­ning.

TO HOVEDUTFORDRINGER

Pe­der Haug er professor i pe­da­go­gikk ved Høg­sku­len i Vol­da og har skre­vet en av­hand­ling om skole­start for seks­årin­ger.

Han sier skole­start som re­gel byr på to sto­re ut­ford­rin­ger:

– Den ene hand­ler om det å få seg ven­ner, bli ak­sep­tert og en del av gjen­gen. Det er utro­lig vik­tig. Det and­re er å få god re­la- sjon med læ­re­ren. Hvis en får or­den på dis­se tin­ge­ne, er mye gjort, me­ner han.

– ET SJOKK FOR FOR­ELD­RE­NE

Også Haug me­ner over­gan­gen fra barne­hage til sko­le kan være vel så ut­ford­ren­de for for­eld­re som for barn:

– For man­ge for­eld­re kan det være et lite sjokk å plut­se­lig ha skole­barn. For­eld­re må rett og slett øve seg på si­tua­sjo­nen ved å snak­ke om det som skal skje og være åpen om de tan­ke­ne og even­tu­el­le be­kym­rin­ge­ne man har.

Han trek­ker fram vik­tig­he­ten av å ha til­lit til sko­lens og læ­rer­nes kom­pe­tan­se.

– Ha is i ma­gen og husk at even­tu­el­le pro­ble­mer kan gå seg til. Man be­hø­ver ikke krise­mak­si­me­re med det sam­me. Får man en litt skjev start, kan man fint hen­te seg inn igjen. Alt tren­ger ikke være per­fekt fra dag én, sier pro­fes­so­ren.

FOTO: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

Det å ha det bra hjem­me er et godt ut­gangs­punkt for å få det fint på sko­len, me­ner Pe­der Haug. – Barn som får den opp­føl­gin­gen og om­sor­gen de har be­hov for hjem­me, får det ofte bra på sko­len, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.