Sje­fen om kino­som­mer­en

Kris­tian­sand kino slo alle re­kor­der i fjor som­mer. I år gikk det dår­li­ge­re. Ki­no­sje­fen skyl­der på væ­ret, fil­me­ne og vane­styr­te barne­fa­mi­li­er.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

Kim Skar­ning An­der­sen

– Vi er ald­ri for­nøy­de. Vi vil all­tid ha fle­re folk, sier Kim Skar­ning An­der­sen. Han er di­rek­tør for Kris­tian­sand Kino, og tar seg tid til en opp­sum­me­ring, på te­le­fon fra Spa­nia.

Rundt 27.000 bil­let­ter har blitt solgt til de mør­ke sa­le­ne i lø­pet av juli i år. I re­kord­året 2016 bik­ket de 30.000 sam­me må­ned.

Han me­ner det er to ting som er av­gjø­ren­de for be­søks­tal­le­ne: væ­ret og fil­me­ne. Først­nevn­te skal helst være dår­lig, og sist­nevn­te skal helst være bra.

– Væ­ret får vi ikke gjort noe med. Fil­me­ne har vært litt blan­det, og ikke så bra som i fjor, sier han.

Han trek­ker sær­lig fram at de vir­ke­lig sto­re barne­fil­me­ne har mang­let. Selv om «Gru- som­me meg 3» har gått bra, er den ikke i nær­he­ten av å slå fjor­årets «Is­tid»-opp­føl­ger. I til­legg har de litt sma­le­re barne­fil­me­ne også skuf­fet. To av dem er «Big­foot Ju­nior» og «Kap­tein Su­per­tru­se: Den Førs­te Epis­ke Fil­men».

– Barne­fa­mi­li­er vel­ger gjer­ne de fil­me­ne de kjen­ner, og det vir­ker som dis­se rett og slett ikke har vært på ra­da­ren til folk.

Han for­tel­ler li­ke­vel at ki­no­en ny­ter godt av de til­rei­sen­de, og om­ta­ler det ty­pis­ke som­mer­pub­li­kum­met som en sa­lig blan­ding av lo­ka­le og tu­ris­ter.

– Juli er den nest bes­te må­ne­den i året for oss, etter de­sem­ber. I for ek­sem­pel Oslo, Ber­gen og Trond­heim er gjer­ne som­re­ne mye dår­li­ge­re.

SKUFFENDE STORFILM

Som­mer­en er se­son­gen for ame­ri­kans­ke stor­fil­mer. En av som­mer­ens sto­re skuf­fel­ser, er «Trans­for­mers: The Last Knight», som har le­vert langt un­der for­vent­nin­ge­ne.

I den and­re en­den av ska­la­en, har årets Spi­der­man-film gått bra, og ki­no­sje­fen er svært for­nøyd med at «Won­der Wo­man» har blitt godt tatt imot, bå­de hos kri­ti­ke­re og pub­li­kum.

– Det er vel­dig gøy med en sterk, kvin­ne­lig su­per­helt som fen­ger pub­li­kum, sier han.

Sen­som­mer­en har også bydd på noen lo­ven­de krea­sjo­ner. Chris­top­her No­lans krigs­dra­ma «Dun­kirk» ser ut til å gjø­re det skarpt, etter rundt to uker på den sto­re skjer­men.

– Jeg så den fak­tisk ale­ne i sal 1, og ble helt satt ut. Jeg har ald­ri sett en sånn film på kino, sier An­der­sen.

Han prø­ver å for­kla­re hva som er så inn­ma­ri bra med den, men sli­ter med å fin­ne or­de­ne midt i all be­geist­rin­gen. Men en ting er han, for­ståe­lig nok, helt klar på.

– Det er en film man må se på kino.

Han har også troa på en film som had­de pre­miere for en uke si­den: do­ku­men­ta­ren «Ke­di», som for­tel­ler his­to­ri­en om gate­kat­te­ne i Istan­bul og fol­ke­ne som tar vare på dem. I an­led­ning pre­mie­ren la de ut en kon­kur­ran­se der folk kun­ne dele bil­der av kat­ten sin og vin­ne bil­let­ter til fil­men. Etter kun et lite knip­pe ti­mer, var fle­re hund­re bi­drag på plass.

TROR På HØS­TEN

– Folk er gla­de i kat­te­ne sine, sier han og hum­rer.

Nå ser An­der­sen frem­over. Han tror vi har en god film­høst i ven­te. I ok­to­ber kom­mer blant an­net «Snø­man­nen», ba­sert på Jo Nes- bøs ro­man med sam­me navn, til et ler­ret nær deg.

– Den tror vi kan bli årets størs­te. Jeg har sett trai­le­ren, og det ser fan­tas­tisk tøft ut, sier han be­geist­ret.

Rundt jul kom­mer også krigs­dra­ma­et «Den 12. mann», ba­sert på fem­ti­talls­fil­men «Ni liv». Ki­no­sje­fen me­ner i det hele tatt det er mye å gle­de seg til.

– Stor­fil­me­ne kom­mer som per­ler på en snor, sier han og nev­ner blant an­net «Bi­ler 3» og ny Star Wars-film.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Kino­di­rek­tør Kim Skar­ning An­der­sen.

FOTO: FILMWEB

«Trans­for­mers: The Last Knight».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.