KRF pluss Ven­st­re er ikke sant

Ven­st­re og KRF sam­ar­bei­der tett i Stor­tin­get. Men vel­ger­ne de­res mis­li­ker hver­and­re. Det kan føre par­ti­ene fra hver­and­re etter val­get.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Jan P. Sy­se sa en gang om de bor­ger­li­ge par­ti­ene: Hvis vi ikke hen­ger sam­men, blir vi hengt hver for oss. Det ser også ut til å ha vært mot­to­et til Krf-leder Knut Arild Harei­de og Ven­st­re-leder Tri­ne Skei Gran­de den­ne stor­tings­pe­rio­den.

Det er ikke vans­ke­lig å for­stå. Bå­de KRF og Ven­st­re er små par­ti­er. Men de er stra­te­gisk plas­sert, og re­gje­rin­gen kan ikke få fler­tall i Stor­tin­get uten å gå vei­en om i alle fall ett av dem. Det har Harei­de og Skei Gran­de ut­nyt­tet til å opp­nå be­ty­de­li­ge po­li­tis­ke sei­re, blant an­net in­nen miljø­po­li­tik­ken, asyl­po­li­tik­ken og spørs­mål som hand­ler om so­si­al pro­fil.

Men idyl­len de to parti­le­der­ne imel­lom de­les ikke av de­res vel­ge­re. En un­der­sø­kel­se fore­tatt av Norsk med­bor­ger­pa­nel vi­ser at kløf­ten mel­lom Krf-er­ne og Ven­st­re-vel­ger­ne på grunn­pla­net har økt kraf­tig i lø­pet av de fire åre­ne de to par­ti­ene har sit­tet i sam­me båt, som støtte­par­ti­er for re­gje­rin­gen. Nå er det fle­re KRFvel­ge­re som mis­li­ker enn som li­ker Ven­st­re. I ste­det fø­ler Krf-er­ne slekt­skap med Sp. Blant Ven­st­res vel­ge­re er det fle­re som li­ker Ap enn KRF.

det­te er ikke over­ras­ken­de. I fle­re sa­ker som KRF set­ter al­ler høy­est på prio­ri­te­rings­lis­ta, er Ven­st­re en mot­pol. Sur­ro­ga­ti og K-en i KRLE er to ek­semp­ler. Og på om­rå­der som Ven­st­re reg­ner som vik­tig for om­stil­ling og ny­ska­ping, er KRF på mot­satt bane­halv­del. Kom­mune­re­for­men og vik­ti­ge de­ler av dis­trikts­po­li­tik­ken er ek­semp­ler på det.

Dis­se trek­ke­ne kan bli svært in­ter­es­san­te gjen­nom valg­kam­pen og når det nye Stor­tin­get mø­tes. Ven­st­re kjem­per de­spe­rat mot sperre­gren­sen. Den kam­pen blir nok ikke let­te­re av at man­ge av dets vel­ge­re sym­pa­ti­se­rer med Ap, som Ven­st­res le­del­se har gjort til en ho­ved­mot­stan­der. Mens KRF hol­der dø­ra på gløtt for et mu­lig sam­ar­beid med Sp - og Ap.

KRF, Ven­st­re og Sp var len­ge nære, po­li­tis­ke al­li­er­te sen­trums­par­ti­er. I 2001 sprakk idyl­len, da KRF og V gikk i re­gje­ring med Høy­re mens Sp fire år se­ne­re valg­te et rødgrønt sam­ar­beid. 2017 kan bli val­get hvor KRF og Ven­st­re går hver sin vei.

2017 kan bli val­get hvor KRF og Ven­st­re går hver sin vei.

Tri­ne Skei Gran­de V) og Knut Arild Harei­de KRF) kjem­pet sam­men i for­hand­lin­ge­ne om stats­bud­sjet­tet sist vin­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.