Vil leg­ge til ret­te for in­sti­tu­sjon

Opp­vekst­di­rek­tø­ren i Kris­tian­sand er svært po­si­tiv til en even­tu­ell barne­verns­in­sti­tu­sjon som også kan gi psykisk helsehjelp til dem som sli­ter mest.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

Vi øns­ker å løse si­tua­sjo­nen for de bar­na som ser ut til å ha falt mel­lom to sto­ler, så vi vil være vel­dig ak­ti­ve for å få det­te på plass. VIGGO LÜTCHERATH, leder av helse- og so­sial­sty­ret i Kris­tian­sand

Barne­mi­nis­ter Solveig Hor­ne, Frp, har tid­li­ge­re sagt at Sør­lan­det er en svært ak­tu­ell plas­se­ring for en slik in­sti­tu­sjon. Sel­ve opp­ret­tel­sen og drif­ten vil skje i regi av Bu­f­etat i re­gion sør i sam­ar­beid med Sør­lan­det syke­hus.

– Det­te er vi svært po­si­ti­ve til. Men vi øns­ker oss, som kom­mu­ne, en hånd på rat­tet, sier opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand, Svein Ove Ue­land.

Han nev­ner er­fa­rin­ger med in­ter­kom­mu­nalt sam­ar­beid i barne­verns­tje­nes­ten, og ikke minst er­fa­rin­ge­ne etter Akutt­pro­sjek­tet hvor Bu­f­etat, den kom­mu­na­le barne­verns­tje­nes­ten og ABUP har sam­ar­bei­det på tvers av eta- tene i over tre år.

– Vi har med de er­fa­rin­ge­ne spe­si­elt go­de for­ut­set­nin­ger for å få det­te til, etter­som vi al­le­re­de har hatt et langt sam­ar­beid. Der­for øns­ker vi en inn­virk­ning på hvor­dan en slik in­sti­tu­sjon skal ut­for­mes, sier Ue­land.

– ØNS­KER å PÅVIRKE INNHOLD

– Pri­mært er det selv­føl­ge­lig Bu­f­etat som skal til­rette­leg­ge, men vi øns­ker å bi­dra til å påvirke inn­hol­det.

Syke­hus­di­rek­tør ved Sør­lan­det syke­hus, Jan Ro­ger Ol­sen har tid­li­ge­re ut­talt til Fædre­lands­ven­nen at han øns­ker en kom­bi­na­sjons­in­sti­tu­sjon til lands­de­len.

– Det vil vi selv­føl­ge­lig gå ak­tivt inn for, sa syke­hus­di­rek­tør ved Sør­lan­det syke­hus, Jan Ro­ger Ol­sen.

– Jeg er sær­de­les po­si­tiv til det­te.

Sist uke kom også fle­re stor­tings­po­li­ti­ke­re på ba­nen i for­hold til en lo­ka­li­se­ring på Sør­lan­det.

Kjell In­golf Rop­stad, KRF, me­ner pro­sjek­tet er en vel­dig god idé.

– Vi vet jo at tre fjerde­de­ler av barn i barne­verns­in­sti­tu­sjo­ner har en mer el­ler mind­re psykisk li­del­se som de tren­ger hjelp til, så det­te er jeg for, sa Rop­stad.

– Og at vi har hatt spe­si­el­le ut­ford­rin­ger her på Sør­lan­det, er det jo in­gen tvil om. Så det å leg­ge en slik in­sti­tu­sjon hit, tror jeg vil­le være lurt. Det­te bør på­pe­kes, og lo­ka­li­se­rin­gen bør av­gjø­res sna­rest mu­lig, helst før val­get.

FORVENTER ENIGHET

Tro­lig vil en even­tu­ell in­sti­tu­sjon få bred po­li­tisk støt­te også lo­kalt. Leder av helse- og so­sial­sty­ret i Kris­tian­sand, Viggo Lüche­rath (KRF) vil job­be hardt for å få til et slikt pro­sjekt.

– Vi har sett pro­ble­met len­ge, så det­te er noe vi vil ta fatt i, sier Viggo Lüche­rath.

– Øko­no­misk vil jo det­te være et po­li­tisk spørs­mål, men jeg tror det vil være bred enighet om å støt­te en slik in­sti­tu­sjon. Jeg er ikke be­kym­ret for den si­den av sa­ken, sier Lüche­rath.

Han me­ner løs­nin­gen som al­le­re­de er skis­sert fra sen­tralt hold ser bra ut.

– Vi øns­ker å løse si­tua­sjo­nen for de bar­na som ser ut til å ha falt mel­lom to sto­ler, så vi vil være vel­dig ak­ti­ve for å få det­te på plass.

Kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon og helse- og so­sial­sty­ret har al­le­re­de dis­ku­tert mu­lig­he­ten, og iføl­ge Lüche­rath, har ad­mi­nis- tra­sjo­nen lo­vet at de vil bru­ke de res­sur­ser som trengs og prio­ri­te­re det­te.

– Det vik­tigs­te for kom­mu­nen er et godt sam­ar­beid med spe­sia­list­helse­tje­nes­ten. Det har vi al­le­re­de mye er­fa­ring og kunn­skap. Vi vet hva som fun­ge­rer og hva som ikke fun­ge­rer.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Jeg er po­si­tiv, men øns­ker at kom­mu­nen skal ha en hånd på rat­tet, sier opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand, Svein Ove Ue­land.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Leder av Helse- og so­sial­sty­ret i Kris­tian­sand, Viggo Lütcherath, KRF, tror samt­li­ge po­li­tis­ke par­ti­er vil stil­le seg bak øns­ket om en kom­bi­na­sjons­in­sti­tu­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.