Der­for blir det in­gen he­te­bøl­ge på Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

Hå­per du he­ten som her­jer ved Mid­del­ha­vet kun­ne spredt seg til Sør­lan­det, blir du nok skuf­fet. Uvan­lig sta­bi­le jet­strøm­mer er år­sa­ken.

– Det er vel­dig spe­si­elt. Vi har hatt mer el­ler mind­re sam­me vær­type si­den 13. mai. Jeg kan ikke hus­ke sist vi had­de like lang va­rig­het av et be­stemt vær­re­gi­me, sier me­teoro­log Tar­jei Brei­teig i Agder Ener­gi.

Man­dag vend­te man­ge til­ba­ke til jobb, men få had­de vel uan­sett lagt seg fe­rie­flat på stren­de­ne mens nok en regn­dag skyl­te over kon­tor­vin­du­ene. Stats­me­teoro­log Kris­ten Gis­le­foss be­skri­ver som­mer­ens vær som usta­bilt, og kan ikke love end­rin­ger med det førs­te.

– Tirs­dag blir tå­lig bra, men el­lers blir det en del regn. Det er håp for and­re del av hel­ga, men mye kan skje før den tid, sier Gis­le­foss.

Brei­teig gir et enda mer ned­slå­en­de var­sel.

– Vars­le­ne for de nes­te 10-30 da­ge­ne ty­der på at vi får mer av den sam­me vær­ty­pen. Det er 75 pro­sent sann­syn­lig at vi får sam­me type usta­bi­le vær­type gjen­nom de nes­te to-tre uke­ne, sier Brei­teig.

KLODEN UTLIGNER

Tar­jei Brei­teig prø­ver å for­kla­re hva som gjør at som­mer­væ­ret har blitt som det har blitt, bå­de her og med varme­bøl­gen rundt Mid­del­ha­vet. Det hele be­gyn­ner med at kloden er rund.

– Sola strå­ler inn på kloden, og i nord blir hver sol­strå­le spredt over et stort om­rå­de for­di sol­strå­le­ne tref­fer med en vel­dig skrå vin­kel. Der­for blir det kaldt ved po­le­ne og varmt ved ekva­tor, sier Brei­teig.

Han for­kla­rer at væ­ret vi får er et re­sul­tat av at kloden prø­ver å ut­lig­ne tem­pe­ra­tur­for­skjel­le­ne. Varm luft strøm­mer nord­over, og kald luft sør­over.

– Dis­se luft­mas­se­ne tref­fer hver­and­re om­trent på våre bredde­gra­der. Grense­skil­let mel­lom dem kal­ler vi jet­strøm­men, en luft­bøl­ge som strek­ker seg rundt hele kloden ved 55-60 gra­der nord, sier Brei­teig.

UVAN­LIG STABIL

Den­ne strøm­men, el­ler bøl­gen, skvul­per opp og ned. Er man nord for bøl­gen, lig­ger man i kald­luf­ta, er man sør for den, lig­ger man i varm­luf­ta.

– Den­ne er i be­ve­gel­se, og hvis Kris­tian­sand lig­ger i varm­luf­ta sør for bøl­gen, blir det varmt og sta­bilt vær på som­mer­en. Hvis vi lig­ger i kald­luf­ta nord for bøl­gen, blir det kjø­lig og usta­bilt.

Le­se­ren har sik­kert al­le­re­de skjønt at vi i som­mer for det mes­te har lig­get nord for den­ne bøl­gen, men Brei­teig sier vi har 2,5 må­ne­der med et uvan­lig fe­no­men.

– I ste­det for at bøl­gen be­ve­ger på seg, har den lig­get i nes­ten sam­me po­si­sjon si­den i midt­en av mai. Den­ne po­si­sjo­nen in­ne­bæ­rer usta­bil og re­la­tivt kjø­lig luft i Sør-nor­ge, sier Brei­teig.

HE­TE­BØL­GE

Det sam­me fe­no­me­net som gjør at vi får kjø­lig og vått vær nord for strøm­men, gjør at det blir varmt og tørt i sør.

– Had­de strøm­men be­ve­get seg sør­over, had­de de fått mer ned­bør. Hvis det blir lig­gen­de slik over tid, vil det være fare for at skog­bran­ne­ne blus­ser opp igjen. Så vi må være litt gla­de for at vi har det som vi har det, sier Brei­teig.

Brei­teig be­skri­ver at fram­ti­dens eks­trem­vær vil kun­ne være knyt­tet til at man får sam­me vær­type over eks­tremt lang tid. For- ske­re me­ner år­sa­ken er at isen smel­ter i Ark­tis.

– Is re­flek­te­rer var­me, mens åpent hav ab­sor­be­rer mer var­me. Når det er mind­re for­skjel­ler på tem­pe­ra­tu­ren i nord og ved ekva­tor, blir jet­strøm­men slap­pe­re og lig­ger mer i ro, sier Brei­teig.

MER VIND

Vi skrev tid­li­ge­re i som­mer at det blå­ser mer enn før på Sør­lan­det. Det er en ut­vik­ling Brei­teig også be­kref­ter.

– Jet­strøm­men er en sterk vind som er grense­skil­let mel­lom varm og kald luft. Det er mye ener­gi i tem­pe­ra­tur­for­skjel­le­ne. Den­ne sto­re bøl­gen sty­res til en viss grad også av sjø­tem­pe­ra­tur­for­hol­de­ne i Nord-at­lan­te­ren, og dis­se svin­ger på en syk­lus på 10– 20 år.

På grunn av sjø­tem­pe­ra­tu­ren slik den er nå, lig­ger jet­strøm­men nært Sør­lan­det.

– De sis­te ti som­re­ne har det der­for blåst mer på Sør­lan­det. På 90-tal­let lå den len­ger nord, og da var det mind­re vind her nede, sier Brei­teig.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det­te bil­det er tatt i Mar­kens gate rett før hel­ga. Det er mer regn i ven­te på Sør­lan­det i da­ge­ne som kom­mer. År­sa­ken til at god­væ­ret ute­blir lig­ger i jet­strøm­men.

FOTO: ARKIVFOTO

Me­teoro­log Tar­jei Brei­teig i Agder Ener­gi sier end­rin­ger i tem­pe­ra­tu­ren i nord kan være år­sa­ken til at jet­strøm­men lig­ger mer sta­bilt enn før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.