Nå skal den på an­bud

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JANNE B. PRESTVOLD

AKT vil leg­ge kjø­rin­gen i Søg­nes skjær­gård ut på an­bud.

«Høl­len båt­ru­ter» inn­stil­te den or­di­næ­re drif­ten i som­mer, be­grun­net i usik­ker­het rundt drift, be­man­ning og øko­no­mi.

Agder Kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT) stab­let et al­ter­na­tivt til­bud på bei­na ved å set­te inn far­tøy­et «Odd» i juli.

Må HA EGEN BÅT

Men fram til skole­start, når Hølle­bå­ten star­ter opp igjen, er det in­gen rute­tra­fikk mel­lom Høl­len og øy­sam­fun­ne­ne Bor­øya og Ny-helle­sund.

– Det er bare å be­kla­ge at det blir den­ne mel­lom­pe­rio­den som vi ikke har klart å dek­ke, sier Siv Wi­ken, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i AKT.

– Vi har vir­ke­lig gjort alt vi kun­ne, og jeg er glad for at vi fikk til en løs­ning som dek­ket be­ho­ve­ne i juli. Så blir det or­di­nær kjø­ring igjen fra skole­start i nes­te uke, sier hun.

AKT, som gir til­skudd for å iva­re­ta skole­kjø­rin­gen, har be­slut­tet å kon­kur­ranse­ut­set­te om­rå­det, med virk­ning fra skole­året 2018.

– Vi skal i mø­ter med fyl­kes­kom­mu­nen og Søgne kom­mu­ne den­ne uken, for å job­be fram et kon­kur­ranse­grunn­lag som skal ut i lø­pet av høs­ten, opp­ly­ser Wi­ken.

Søgne kom­mu­nes an­del av drifts­til­skud­det har gått til å opp­rett­hol­de kjø­ring i hel­ger og fe­rier. Hvor­dan det­te vil bli løst fram­over, er uav­klart.

– Det tør jeg ikke sva­re på før etter ut­fal­let av mø­te­ne. Der vil vi de­fi­ne­re hvor­dan til­bu­det i det­te om­rå­det skal se ut i fram­ti­den, sier Wi­ken.

ØNS­KER FORUTSIGBARHET

Øy­vind Karl­sen, styre­le­der for «Høl­len båt­ru­ter», og pen­sjo­nert skip­per av Hølle­bå­ten, be­kref­ter at de gjen­opp­tar or­di­nær rute­kjø­ring ved skole­start.

– Hva ten­ker du om at AKT vil kon­kur­ranse­ut­set­te rute­til­bu­det?

– Vi får bare se hva som skjer. Å dri­ve som vi har gjort de sis­te åre­ne, med fle­re hund­re tu­sen i un­der­skudd og tapt ak­sje­ka­pi­tal, kan uan­sett ikke fort­set­te. Det har jo AKT inn­sett, og økt drifts­til­skud­det. Be­tin­gel­se­ne må være for­ut­sig­ba­re, uan­sett hvem som skal drif­te kjø­rin­gen i Søg­nes skjær­gård, sier Øy­vind Karl­sen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

I fem­ti år har rute­bå­ten «Høl­len» gått mel­lom øy­ene i skjær­går­den. Til høs­ten blir drif­ten av ruta lagt ut på an­bud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.