Sko­me­dal ny stifts­di­rek­tør

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Stei­nar Sko­me­dal (57) blir ny stifts­di­rek­tør i Agder og Telemark bispe­døm­me.

Stei­nar Sko­me­dal har tak­ket ja til stil­lin­gen og over­tar etter Tor­mod Ste­ne Han­sen, som går av med pen­sjon. Sel­ve til­set­tin­gen ble gjort i Agder og Telemark bispe­dømme­råd 26. juli. I alt seks per­soner, alle menn, søk­te på stil­lin­gen.

– Det er all­tid spen­nen­de og ut­ford­ren­de med en ny jobb, sier Stei­nar Sko­me­dal som kom­mer fra stil­lin­gen som per­so­nal­sjef i Ni­dar­os bispe­døm­me.

– Som stifts­di­rek­tør blir jeg ad­mi­ni­stra­tiv leder for bispe­døm­met, bispe­dømme­rå­det og preste­tje­nes­ten. I man­ge år har jeg job­bet i Ni­dar­os bispe­døm­me, og har der­for kjenn­skap til opp­ga­ve­ne, sier Sko­me­dal.

Da Fædre­lands­ven­nen tok kon­takt med 57-årin­gen man­dag etter­mid­dag, var han på fa­mi­li­ens fe­rie­sted i Hø­våg.

– Jeg har ald­ri bodd her, men har li­ke­vel til­knyt­ning til lands­de­len gjen­nom fe­rie­ste­det, samt at mye av fa­mi­li­en kom­mer fra Sko­me­dal i Byg­land, for­tel­ler han.

– Jeg har ikke like stor kjenn­skap til Telemark, men det blir spen­nen­de å job­be med nye ste­der, sier han. Dato for til­tre­del­se er ikke en­de­lig satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.