Nor­ges fi­nes­te syke­hus­mu­se­um.

I kjel­le­ren på Sør­lan­det syke­hus gjem­mer det seg et medi­sinsk skatt­kam­mer. Ild­sje­len som har sør­get for den im­po­ne­ren­de inn­sam­lin­gen er ny­lig av­død­de Rei­dun Braa­then. Nå job­ber mu­se­ums­ut­val­get for at hun ald­ri skal bli glemt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

Det bug­ner av gam­le, medi­sins­ke skat­ter på Sør­lan­det syke­hus. Rom­me­ne i kjel­le­ren er stapp­ful­le av fal­me­de medi­sin­bø­ker, sig­na­tu­ren til Ma­rie Cu­rie, gam­le pro­te­ser og spen­nen­de uni­for­mer.

Ild­sje­len som star­tet det his­to­ris­ke pro­sjek­tet, som skul­le do­ku­men­te­re ut­vik­lin­gen i helse­ve­se­net, he­ter Rei­dun Braa­then.

Ons­dag 26. juli ga Braa­then slipp på li­vet, 91 år gam­mel. Tors­dag 3. au­gust ble hun be­gravd på Kris­tian­sand kirke­gård. Nå le­ver sje­len hen­nes vi­de­re i kjel­le­ren på Sør­lan­det syke­hus.

– SKAL ALL­TID BLI GLEMT

Li­den­ska­pen har smit­tet over på Gerd Vig­dis Slette­dal, leder av mu­se­ums­ut­val­get, og pen­sjo­nis­te­ne Gun-eli­se Ny­berg Gustafs- son og Ernst Fa­ber-swens­son, som beg­ge er med­lem­met i mu­se­ums­ut­val­get.

Fædre­lands­ven­nen møt­te dem rett før be­gra­vel­sen fant sted på tors­dag. De vil sør­ge for at Braa­thens navn ald­ri skal bli glemt:

– Mu­se­et skal all­tid knyt­tes til hen­ne, sier Slette­dal.

– Det­te er hen­nes arv som vi skal ta vare på og vi­dere­ut­vik­le, sier Gustafs­son, pen­sjo­nert kli­nikk­sjef for medi­sinsk ser­vice­kli­nikk.

De be­skri­ver Rei­dun Braa­then som ei dame som var skapt for å få tak i ting: en­tu­si­as­tisk og over­be­vi­sen­de. Re­sul­ta­tet er ty­de­lig: mu­se­et er fylt til ran­den av ku­rio­si­te­ter og spen­nen­de medi­sins­ke ar­tik­ler.

– Vi del­te sam­me in­ter­es­se for gam­melt medi­sinsk ut­styr. Men det var vel hun som fikk meg tent på det­te, smi­ler Fa­ber-swens­son som er pen­sjo­nert gy­ne­ko­log.

– Vi be­gyn­te å snak­ke om syke­hus­mu­se­et da jeg be­gyn­te å job­be i Kon­gens gate i 1977. Vi kon­kur­rer­te om å dra på flest «loppi­ser» for å fin­ne ting, ler han, og for­tel­ler at han har sitt et eget syke­hus­mu­se­um hjem­me.

STAR­TET MED EN KURIOSITET

I 1978 ar­bei­det Rei­dun Braa­then som anes­tesi­syke­plei­er ved anes­te­sti­av­de­lin­gen ved Vest-agder sen­tral­syke­hus. Der fant hun en så­kalt Obre­dann’e ete­rin­ha­la­tor fra rundt år 1900 på lof­tet i Tor­dens­kjold gate.

– Den flot­te gjen­stan­den som had­de vært brukt til be­dø­vel­se gav meg ide­en om å byg­ge bro fra for­ti­dens syke­hus­ve­sen til da­gens mo­der­ne og ef­fek­ti­ve syke­hus­drift, skri­ver Braa­then i et skriv hun har gitt til Fa­ber-swens­son.

In­ter­es­sen for å byg­ge bro voks­te da det nye syke­hu­set, nå­væ­ren­de Sør­lan­det syke­hus, skul­le byg­ges på Eg. Vest-agder had­de fram til da hatt tre syke­hus: et i Tor­dens­kjolds­gate fra 1934, et i Kon­gens gate fra 1894 og et i Vest­re Strand­gate fra 1957. Braa­then valg­te å do­ku­men­te­re his­to­ri­en om de tre syke­hu­se­ne ved hjelp av vi­deo.

KON­GENS FORTJENSTMEDALJE

For inn­sat­sen har hun fått Kon­gens fortjenstmedalje.

– Det­te er Nor­ges fi­nes­te syke­hus­mu­se­um. I til­legg er det in­ter­na­sjo­nalt unikt, me­ner Fa­berSwens­son.

– Helse har all­tid vært en sen­tral del av folks liv. Jeg tror de fles­te fø­ler en viss ær­bø­dig­het for det­te, sier han, og nev­ner spe­si- elt at kri­ge­ne opp igjen­nom åre­ne har tvun­get fram nye medi­sins­ke res­sur­ser.

– Fød­sel­stan­ge­ne som bru­kes i dag, ble fak­tisk kon­stru­ert i 1860. Kon­struk­sjo­ne­ne var så geni­a­le, sier han.

ØNS­KER SEG MER PLASS

Den størs­te job­ben for mu­se­ums­ut­val­get nå er å di­gi­ta­li­se­re mu­se­et. Slette­dal er al­le­re­de godt i gang. Nå er drøm­men et enda stør­re lo­ka­le og et mer til­gjen­ge­lig sted.

– Lo­ka­le­ne våre er ikke så lett til­gjen­ge­lig. Det bes­te had­de vært å få et til­sva­ren­de lo­ka­le et an­net sted, sier Slette­dal.

ALLE FOTO: KAMILLA RUDBERG

Gun-eli­se Ny­berg Gustafs­son, Ernst Fa­ber-swens­son og Gerd Vig­dis Slette­dal min­nes av­død­de Rei­dun Braa­then. De for­tel­ler om en sprud­len­de, en­tu­si­as­tisk og over­be­vi­sen­de dame, som brant for å do­ku­men­te­re syke­hus­his­to­ri­en.

:

Den­ne Obre­dann’e ete­rin­ha­la­tor var den førs­te gjen­stan­den i syke­hus­mu­se­et. Den er la­get av ny­sølv og en svine­blæ­re.

Gerd Vig­dis Slette­dal, leder av mu­se­ums­ut­val­get, smyk­ker seg med en gam­mel syke­plei­er­uni­form. Selv er hun en­hets­le­der på Sør­lan­det syke­hus.

FOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN PAPIRAVIS 1989

Rei­dun Braa­then gikk av med pen­sjon etter å ha job­bet som anes­tesi­syke­plei­er i 1995.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.