Ja, han er ad­vo­kat

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RIE N. KALVEHAGEN

Sør­len­din­gen er én av fle­re tu­sen nord­menn som si­den 15. juni har skaf­fet seg per­son­lig bil­skilt: – Jante­lo­ven har in­gen inn­virk­ning på meg, sier 26-årin­gen.

– De fles­te sy­nes at det er mor­somt og kult, men det er selv­sagt en del som er pre­get av jante­lo­ven og me­ner at det er ar­ro­gant, sier Ray­mond Flå­støyl Hal­vor­sen.

Han er én av nær­me­re 4000 nord­menn som har fått god­kjent sitt per­son­li­ge bil­skilt. De mest po­pu­læ­re skil­te­ne er iføl­ge Veg­ve­se­net ba­sert på bil­mer­ker, steds­navn el­ler etter­navn. Hal­vor­sen har imid­ler­tid gått for en litt an­ner­le­des stil.

26-årin­gen fra Grimstad job­ber som ad­vo­kat­full­mek­tig i Stav­an­ger. Da det 15. juni ble lov­lig å smyk­ke sin egen bil i Nor­ge, ga det Hal­vor­sen en mar­keds­fø­ring­side.

– Først og fremst er jeg bilin­ter­es­sert, og sy­nes der­for at det er vel­dig ar­tig. For det and­re er man som ad­vo­kat i stor grad av­hen­gig av å mar­keds­føre seg selv og sine egne tje­nes­ter. Jeg ten­ker på det som god re­kla­me og en fin me­to­de for å vek­ke opp­merk­som­het, sier Hal­vor­sen.

Han kan nå skil­te med sin yr­kes­tit­tel etter å ha be­talt Veg­ve­se­net 9000 kro­ner.

Hal­vor­sen hev­der at fler­tal­let er po­si­ti­ve, men at han også har møtt på skep­ti­ke­re.

– En­kel­te me­ner at det er ar­ro­gant å ha yr­kes­tit­te­len på bi­len. Men jeg ser på ad­vo­kat som et helt or­di­nært yrke, så for min del er det ikke ment ar­ro­gant, sier sør­len­din­gen.

Han po­eng­te­rer at re­ak­sjo­nen har vært ster­ke­re blant sør­len­din­ger.

– Ba­sert på re­ak­sjo­ne­ne mer­ker jeg at jante­lo­ven står ster­ke­re på Sør­lan­det. Mi­ne kol­le­ger i Stav­an­ger sy­nes det er kjempe­fest­lig, men på Sør­lan­det har jeg møtt på mer blan­de­de drops, sier Hal­vor­sen, som un­der­stre­ker at det hele kun er mor­somt.

FOTO: PRIVAT

Ray­mond Flå­støyl Hal­vor­sen (26) fra Grimstad har som fle­re tu­sen and­re nord­menn skaf­fet seg et per­son­lig bil­skilt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.