Ujevn blå­bær­som­mer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRISTIN OL­SEN

På jakt etter blå­bær? Se­son­gen er godt i gang, men en­kel­te ste­der må du se godt etter for å få øye på dem.

– Blå­bæ­re­ne er kjempe­gode nå. Det er bare å løpe av går­de og kom­me seg på tur, sier Han­ne Katin­ka Hof­gaard i VestAg­der sopp- og nytte­vekst­for­ening.

LITE REGN GIR FÆRRE BÆR

Selv om blå­bæ­re­ne er smak­ful­le, mel­der Hof­gaard om en hit­til ujevn blå­bær­som­mer:

– Noen ste­der er det mye, noen ste­der er de sto­re, og noen ste­der små. Det kan va­riere fra busk til busk, sier Hof­gaard. Hun tror den ujev­ne meng­den bær skyl­des usta­bilt vær.

– Reg­net har ikke nådd over alt, og ikke truk­ket or­dent­lig inn, sier hun. På Nøt­ter­øy i som­mer tok det bare to da­ger før kar­te­ne hun skul­le pluk­ke var blitt inn­tør­ke­de bær.

Men Hof­gaard for­sik­rer om at det fin­nes bær i sko­ge­ne. Ny­lig bruk­te hun en halv­time i Je­gers­berg på å fyl­le bær­pluk­ke­ren opp.

– Da var det stor gle­de når jeg kom hjem og ser­ver­te. In­gen barn er mo­der­ne nok til ikke å set­te pris på blå­bær, sier Hof­gaard.

– Mø­ter du and­re blå­bær­pluk­ke­re i sko­gen?

– Nei. Jeg er inn­flyt­ter, og pluk­ker lo­kalt, men jeg tror de iv­rigs­te kjen­ner til go­de plukke­ste­der og drar leng­re av sted, sier Hof­gaard.

DRO TIL VRÅDAL

– Jeg tror det har vært for dår­lig vær i som­mer. Bæ­re­ne er små og vel­dig få, sier Mag­ne Døle­mo.

Han er en ihuga bær­pluk­ker, men i år ble ut­val­get i Kris­tian­sand for la­bert. Han så seg nødt til å dra len­ger unna for å sik­re seg årets blå­bær­fangst.

Tid­li­ge­re i uken pluk­ket han og ka­me­rat To­re Svenne­vig 55 li­ter blå­bær hver i Vrådal.

– Det er mind­re blå­bær i år enn i fjor, sier Døle­mo. I su­pe­r­året 2016 pluk­ket han 550 li- ter blå­bær.

– Hva gjør du med alle bæ­re­ne du pluk­ker?

– Jeg plei­er å røre noen, og fry­ser noen ned hele. Også gir jeg vekk noen, sier Døle­mo.

I 12-års­al­de­ren pluk­ket han 100 li­ter blå­bær, som fa­ren solg­te vi­de­re til en lo­kal frukt­for­ret­ning.

– Det lig­ger i blo­det. Jeg må pluk­ke bær, sier Døle­mo.

– Møt­te dere noen and­re bær­pluk­ke­re på tur?

– Der jeg pluk­ket nå var det in­gen and­re. Men jeg vet det er noen få and­re som pluk­ker. Det er mest folk over 40-50 år som gjør det, sier Døle­mo. Han mø­ter sjel­den ung­dom­mer på blå­bær­tur.

Hel­ler ikke Hof­gaard sit­ter med et inn­trykk av at folk er flin­ke til å pluk­ke bær i 2017.

– Ikke slik som før, det tror jeg ikke. Det er ak­ku­rat som om folk ikke syns det er i ti­den.

Selv vil hun all­tid ha po­si­ti­ve min­ner knyt­tet til tu­rer i sko­gen med fa­mi­li­en, og for­vent­nin­gen til panne­ka­ker med ny­rør­te blå­bær som li­ten.

– Det er en tra­di­sjon man bur­de hol­de fast ved. Der mol­ter kun fin­nes ut­valg­te ste­der, er blå­bær nes­ten i hver lo­kal­skog, sier hun.

GODT OG GRATIS

– Hvem er den ty­pis­ke blå­bær­pluk­ke­ren?

Sån­ne som meg, ler Hof­gaard. Hun me­ner blå­bær­san­king er godt for bå­de sin­net og øko­no­mi­en:

– Man­ge unge er opp­tatt av hvor ma­ten kom­mer fra, og hva den be­står av. Blå­bær inne­hol­der po­si­ti­ve stof­fer, den er ny­de­lig på smak og du kan gjø­re mye med det. Folk som er opp­tatt av mat og øko­no­mi bør be­nyt­te seg av det som er godt og gratis, sier Hof­gaard.

Selv om blå­bær­se­son­gen på Sør­lan­det har vært noe la­ber hit­til, er det håp om bed­ring:

– I høy­den er mod­nings­ti­den se­ne­re. Du kan all­tid fin­ne mod­ne blå­bær i sep­tem­ber, sier Hof­gaard.

Fris­ter ikke blå­bær, har sko­gen and­re god­sa­ker å by på for ti­den. Bringe­bær­se­son­gen er godt i gang, bjørne­bær­se­son­gen har så vidt be­gynt, og det fin­nes også vil­le kirse­bær på Sør­lan­det.

FOTO: KRISTIN OL­SEN

Det er god plass mel­lom bæ­re­ne på blå­bær­bus­ke­ne i Bane­heia. Men den som le­ter, fin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.