Ada So­fie Auste­gard no­mi­nert til verdi­pris

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LARSEN

Grunn­leg­ge­ren av Sti­ne So­fies Stif­tel­se,

er igjen no­mi­nert til Reit­an­grup­pens verdi­pris.

– Det er helt fan­tas­tisk å være no­mi­nert. For stif­tel­sen be­tyr det utro­lig mye å bli lagt mer­ke til på den­ne må­ten, sier Ada So­fie Auste­gard til Fædre­lands­ven­nen.

Si­den 2012 har Reit­an­grup­pen delt ut pri­sen «Årets Lade­jarl», en ren­dyr­ket verdi­pris etab­lert av grup­pen og Co­lo­nial­ma­jor Odd Rei­tan. Ti kan­di­da­ter er no­mi­nert til pri­sen, blant dem Auste­gard for sitt ar­beid med Sti­ne So­fies Stif­tel­se.

– All opp­merk­som­het rundt stif­tel­sen gjør at fa­mi­li­er og barn kan bli bed­re kjent med hva vi job­ber med. Jeg set­ter pris på no­mi­na­sjo­nen, sier Auste­gard.

Auste­gard be­fin­ner seg for ti­den Dovre­fjel­let når Fædre­lands­ven­nen tar kon­takt, som en del av tu­ren hvor hun skal til­bake­leg­ge 640 kilo­me­ter for en barn­dom uten vold.

Tu­ren er en del av stif­tel­sens ar­beid for å set­te vold mot barn på dags­or­den.

– Jeg hå­per og tror jeg er no­mi­nert på grunn av ar­bei­det jeg gjør med stif­tel­sen, at man ser at det ar­bei­det vi gjør er vik­tig, sier Auste­gard.

I be­skri­vel­sen av pri­sen he­ter det at pri­sen gis til en per­son som i sær­lig grad har ut­mer­ket seg og bi­dratt til sam­funns­byg­ging gjen­nom verdi­ba­sert ar­beid og le­del­se som al­ter­na­tiv til re­gel­sty­ring

– Vi øns­ker å løf­te frem men­nes­ker som ska­per ver­di­ful­le re­sul­ta­ter man­ge har nyt­te av. An­tall no­mi­ner­te vi­ser at det er man­ge ster­ke ild­sje­ler i lan­det vårt. Vi un­ner og be­und­rer de som in­spi­re­rer til per­son­lig en­ga­sje­ment og ska­per varmere sam­funn, sier Odd Rei­tan i en presse­mel­ding.

Pri­sen «Årets Lade­jarl 2017» har en ver­di på to mil­lio­ner kro­ner, hvor pen­ge­ne kan bru­kes til det pris­vin­ne­ren måt­te øns­ke. Auste­gard har vært no­mi­nert til pri­sen fem gan­ger tid­li­ge­re, men hun har ald­ri vun­net.

I fjor gikk pri­sen til Jo­hann Olav Koss. Årets kå­ring skjer 11. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.