USA har satt Ki­na un­der lu­pen

Ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter me­ner det er av­gjø­ren­de av Ki­na føl­ger opp FNsank­sjo­ne­ne mot Nord-ko­rea.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: NTB

FNS sik­ker­hets­råd ved­tok i hel­gen en­stem­mig å skjer­pe sank­sjo­ne­ne mot Nord-ko­rea som svar på ut­sky­tin­gen av bal­lis­tis­ke ra­ket­ter. Ved­ta­ket er det stren­ges­te så langt og har som mål­set­ting å kut­te rundt en tre­del av Nord-ko­reas livs­vik­ti­ge han­del med Ki­na.

Det er an­slått at den­ne han­de­len har en ver­di på 3 mil­li­ar­der dol­lar år­lig, og den står for 90 pro­sent av det nord­kore­ans­ke re­gi­mets han­del med om­ver­de­nen. Tan­ken er at en dras­tisk re­duk­sjon i sam­han­de­len vil gi færre mid­ler til bruk i atom­vå­pen­pro­gram­met.

TREF­FER IKKE

Le­de­ren for Nor­disk in­sti­tutt for Asia-stu­di­er, Geir Hel­ge­sen, tror ikke at sank­sjo­ne­ne vir­ker. Han me­ner det er de fat­tigs­te, og de som bor lengst vekk fra ho­ved­sta­den, som får lide, ikke re­gi­mets le­del­se.

– Det er in­gen som tror at lan­dets le­de­re får mind­re å spi­se som føl­ge av sank­sjo­ne­ne. Sank­sjo­ne­ne tref­fer ikke de rik­ti­ge per­sone­ne, men sy­nes li­ke­vel å være det enes­te det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net kan gri­pe til, sier Hel­ge­sen til Rit­zaus byrå.

Han fryk­ter at sank­sjo­ne­ne har som mål å kve­le lan­det full­sten- dig og få øko­no­mi­en til å bry­te sam­men, selv om ikke det­te står i klar­tekst i Fn-ved­ta­ket.

USA ser på det som en sei­er at bå­de Russ­land og Ki­na stem­te for re­so­lu­sjo­nen, men har dår­lig er­fa­ring med den lang­sik­ti­ge di­si­pli­nen. Møns­te­ret er at Ki­na føl­ger opp i en viss pe­rio­de, men at det så blir «bu­si­ness as usu­al» med det ut­støt­te re­gi­met i NordKorea.

RUSSERNE NØLER

Også russerne inn­tar en noe an­nen hold­ning enn USA, selv om lan­det stem­te for sank­sjo­ne­ne. Fn-am­bas­sa­dør Va­si­lij Ne­ben­zja sier iføl­ge det stat­li­ge ny­hets­by­rå­et Tass at sank­sjo­ne­ne ikke må bli et mål i seg selv og at de ikke skal bru­kes til å kve­le Nord-ko­rea øko­no­misk.

Alle land som stem­te ja til ved- ta­ket i Sik­ker­hets­rå­det, har for­plik­tet seg til å stan­se im­port av kull, jern, bly og sjø­mat­pro­duk­ter. De skal hel­ler ikke slip­pe inn nord­kore­ans­ke gjeste­ar­bei­de­re som sen­der pen­ger til­ba­ke hjem­lan­det.

Men ho­ved­be­kym­rin­gen for USA og lan­de­ne i Stil­le­havs­re­gio­nen er hvor­dan Ki­na i det lan­ge løp vil for­hol­de seg til Fn-ved­ta­ket. Ki­na er Nord-ko­reas øko­no­mis­ke ga­ran­tist. Uten han­de­len med Ki­na, er hun­gers­nød og sam­men­brudd like om hjør­net.

UØNSKEDE INN­VAND­RE­RE

John De­lury ved Yon­sei-uni­ver­si­te­tet i Se­oul tror at Ki­na fryk­ter en flod­bøl­ge av inn­vand­re­re fra Nord-ko­rea der­som lan­det kol­lap­ser.

– Det som er ved­tatt nå, sy­nes å gå fra sank­sjo­ner til em­bar­go. Det er å stru­pe Nord-ko­reas øko­no­mi, med de føl­ger det kan få for nabo­lan­de­ne. Hvis ut­vik­lin­gen går i den ret­ning, er jeg usik­ker på hvor len­ge Ki­na er om bord, sier han.

Nord-ko­rea for­døm­mer FNS nye sank­sjo­ner som et brudd på lan­dets su­ve­re­ni­tet og av­vi­ser å gå inn i for­hand­lin­ger om atom­pro­gram­met. I en er­klæ­ring he­ter det at Nord-ko­rea vil hev­ne seg på USA «tu­sen­vis av gan­ger»

USAS uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son sier at for­hand­lin­ger med Nord-ko­rea ikke er nært fore­stå­en­de. Han leg­ger til sank­sjo­ne­ne be­tyr at ver­dens­sam­fun­net har sett seg lei på lan­dets atom­vå­pen­am­bi­sjo­ner.

– Det bes­te sig­na­let Nord-ko­rea kan sen­de, er at de stop­per dis­se ra­kettes­te­ne, sier Til­ler­son.

FOTO: NTB SCANPIX

Uten­riks­mi­nis­ter­ne Ri Yong Ho (Nord-ko­rea, t.v.) Wang Yi (Ki­na) hil­ser på hver­and­re i Manila, Filip­pi­ne­ne søn­dag. USA og Ki­na går sam­men for å iso­le­re Pyong­yang for NordKoreas atom- og mis­sil­pror­gam.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.