Slik kan over­gan­gen bli enk­le­re for den kom­men­de skole­ele­ven:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

1.

Be­søk sko­len.

– Be­søk sko­len før skole­start. Ut­forsk skole­om­rå­det og gjør dere kjent med hvor inn­gangs­dø­ren, gar­de­ro­ben, toa­let­tet og leke­ap­pa­ra­te­ne er. Det er be­tryg­gen­de å vite for man­ge barn, sier Bjørne­stad.

2.

Snakk om de nye reg­le­ne og øv hjem­me.

– For­be­red bar­net på at det ikke len­ger blir sene mor­ge­ner og for­klar at det nå er sko­len og ikke for­eld­re­ne som be­stem­mer det. Snakk også om at man må sit­te mer i ro på sko­len enn i barne­ha­gen og at det ikke er like mye tid til lek som tid­li­ge­re, sier Bjørne­stad.

Hun me­ner dis­se tin­ge­ne til en viss grad kan øves på hjem­me:

– Å spil­le spill, lese en bok el­ler and­re ak­ti­vi­te­ter som kre­ver at bar­net må være i ro, kan være fine øvel­ser. Tren også på å kle på seg selv – gjer­ne i litt høy­ere tem­po enn tid­li­ge­re.

3.

Snakk po­si­tivt om sko­len.

– Den bes­te må­ten for­eld­re­ne kan for­be­re­de bar­na sine på sko­len, er å frem­stil­le sko­len og det som skal skje der på en po­si­tiv måte. Det er med på å ska­pe po­si­ti­ve for­vent­nin­ger. Noe av det ver­ste man kan gjø­re, er å snak­ke ned sko­len og læ­re­ren. Da øde­leg­ger du re­la­sjo­nen, og når re­la­sjo­nen er øde­lagt, har man et stort pro­blem, sier Haug. Bjørne­stad er av sam­me opp­fat­ning: – Snakk po­si­tivt om med­ele­ver i klas­sen og de­res for­eld­re. Det er også med på å gi et ut­gangs­punkt for at bar­net får nye ven­ner på sko­len. Man­ge barn har dess­uten en fore­stil­ling om at rek­tor er en skum­mel per­son. For­tell bar­net at rek­tor er en hyg­ge­lig mann el­ler dame. Det sam­me gjel­der de sto­re bar­na på sko­len, sier hun.

4.

Sett av eks­tra tid til opp­føl­ging i star­ten.

– Sett av tid til å føl­ge bar­net til sko­len i star­ten. Har du mu­lig­het, kan du gjer­ne hen­te litt tid­li­ge­re enn van­lig. For­vent imid­ler­tid ikke at du får være med inn i klasse­rom­met. Det må i så fall av­ta­les med læ­re­ren på for­hånd, sier Bjørne­stad og til­føy­er:

– Sett deg ned med bar­net etter sko­len og snakk om hvor­dan det går og hva de har gjort på sko­len. Noen barn har be­hov for å for­tel­le alt, mens and­re ikke øns­ker å snak­ke om det i det hele tatt. Beg­ge de­ler er helt nor­malt.

5.

Skap en god dia­log med sko­len.

– For­eld­re bør job­be for få til et godt sam­ar­beid med sko­len om sitt barn. Har du be­kym­rin­ger, er det vik­tig å ta det­te opp med læ­re­ren så fort som mu­lig. Ikke vær redd for å stil­le spørs­mål. Jo mer in­for­ma­sjon læ­re­ren har om bar­net ditt, dess let­te­re kan læ­rer­ne til­pas­se opp­leg­get for din dat­ter el­ler sønn, sier Bjørne­stad. Haug me­ner for­eld­re i ut­gangs­punk­tet bør sto­le på at det som skjer på sko­len, er bra:

– Vi­ser det seg imid­ler­tid at til­li­ten ikke er etter­levd, er det­te selv­sagt noe som må tas opp di­rek­te med sko­len – uten å in­volve­re bar­na, sier han.

6.

Sørg for nok klær og mat.

– Sjekk sek­ken til bar­net ditt hver dag. Selv om det mes­te av kom­mu­ni­ka­sjo­nen fore­går di­gi­talt, kan det lig­ge vik­tig in­for­ma­sjon der som du tren­ger å vite om, sier Bjørne­stad og leg­ger til: – Sørg for at bar­net har nok mat og rik­tig tøy med seg på sko­len. Det­te blir ikke like godt pas­set på av læ­rer­ne som i barne­ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.